Ajuts a la rehabilitació

Subvencions 2020 per a la rehabilitació

Ja estan obertes algunes subvencions 2020. Us mantenim informats!

 
Som experts en subvencions, et podem ajudar.
 
 
 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

 

 

AJUTS PER A EDIFICIS D'HABITATGES DE LA CIUTAT DE BARCELONA 2020. Convocatòria oberta!

 

Pressupost disponible: 6.397.054,05€

Àmbit d’aplicació: 

Municipi de Barcelona

Destinataris: 

Comunitats de propietaris i propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial.

Terminis:

Del 16 de setembre fins al 30 d'octubre de 2020.

 

Quins són els requisits necessàris?

Es podran presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds d'inscripció i de subvencions que facin referència a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona que compleixin els requisits:

 1. Les sol·licituds no resoltes, acollides a convocatòries anteriors, s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria amb els percentatges i els topalls establerts en la convocatòria que van iniciar les obres sempre que hagin notificat la finalització de les obres al consorci.
 2. Les sol·licituds no resoltes, acollides a convocatòries anteriors, s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria amb els requisits tècnics, percentatges i topalls establerts en aquesta convocatòria sempre que no hagin notificat la finalització de les obres al consorci.
 3. Els edificis construïts abans del 1995 i en els quals el 70% de la superfície de l'edifici, exclosa la planta baixa no destinada a habitatge, i la superfície sota rasant, estigui destinada a habitatge d'ús habitual. En cas que no s'arribi al 70% esmentat, les subvencions s'atorgaran proporcionalment.
 4. Els edificis posteriors a l'any 1995 que executin obres d'accessibilitat o actuacions actives de sostenibilitat, així com actuacions derivades de situació de risc, es podran acollir a les subvencions establertes en aquesta convocatòria, excepte que es trobin dins el període de reclamació al promotor de l'obra, d'acord amb els terminis establerts en la LOE i, en cap cas, inferior a 10 anys.
 5. Els edificis unifamiliars aïllats construïts abans del 1995 que executin obres de reforç i/o substitució estructural, obres que afectin l'envolupant de l'edifici en la rehabilitació (façanes, cobertes, terrats o mitgeres), actuacions actives de sostenibilitat energètica (segons les especificacions de la convocatòria) i/o noves escomeses en els exteriors dels habitatges d'instal·lacions d'aigua, electricitat, gas i sanejament (d'acord amb la resta de condicions de la convocatòria). Les obres en conjunts arquitectònics hauran d'executar-se segons els criteris urbanístics aplicables a l'àmbit específic d'actuació. Per acollir-se als ajuts caldrà justificar els requisits marcats a la convocatòria.
 6. Les actuacions en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars, s'ha d'acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l'edifici objecte de l'actuació o bé 30.000€ per comunitat. En les actuacions d'accessibilitat i d'energia solar no hi ha pressupost mínim.
 7. Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de subvenció, de l'informe
  d'avaluació de l'edifici, que ha de contenir l'informe de la Inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i la certificació energètica (CEE) amb l'informe i l'etiqueta de qualificació energètica. 

 

Quines són les actuacions subvencionables?

Les actuacions subvencionables són les següents:

 

 Ajudes  Actuació  Percentatge i topall  Més informació
 Estructura  Estructura

 35% pressupost protegible

30.000€/edifici ó 3.000€ habitatge + ampliació per nombre d'habitatges i percentatges

 Quadre de l'actuació
 Reducció de la demanda energètica de l'edifici        Façanes

 25% pressupost protegible

30.000€/edifici ó 3.000€ habitatge + ampliació per nombre d'habitatges i percentatges

 Quadre de l'actuació
 Cobertes  25% pressupost protegible

30.000€/edifici ó 3.000€ habitatge + ampliació per nombre d'habitatges i percentatges

 Quadre de l'actuació
 Mitgeres  25% pressupost protegible

30.000€/edifici ó 3.000€ habitatge + ampliació per nombre d'habitatges i percentatges

 Quadre de l'actuació
 Celoberts i Patis  25% pressupost protegible

30.000€/edifici ó 3.000€ habitatge + ampliació per nombre d'habitatges i percentatges

 Quadre de l'actuació
 Instal·lacions comunes          Cobertes verdes

 40% pressupost protegible

30.000€ + ampliació de percentatges

 Quadre de l'actuació
 Aigua, gas, electricitat i sanejament

 20% pressupost protegible

30.000€/edifici ó 3.000€ habitatge + ampliació per nombre d'habitatges i percentatges

 Quadre de l'actuació
 Aigua directa  30% pressupost protegible

30.000€/edifici ó 3.000€ habitatge + ampliació per nombre d'habitatges i percentatges

 Quadre de l'actuació
 Eliminació amiant  35% pressupost protegible + ampliació de percentatges  Quadre de l'actuació
 Instal·lació energia solar

 50% pressupost protegible

60.000€/edifici ó 3.500€/habitatge + ampliació percentatges

 Quadre de l'actuació
 Accessibilitat      Ascensors

 35% pressupost protegible

30.000€ ascensor interior

50.000€ ascensor exterior

+ ampliació de percentatges

 Quadre de l'actuació
 Millores accessibilitat

 25% pressupost protegible

30.000€ + ampliació de percentatges

 Quadre de l'actuació
 Escales i vestíbuls

 20% pressupost protegible

20.000€ +ampliació de percentatges

 Quadre de l'actuació
 Ajuts complementaris      Programa de cohesió social  Ajut complementari  Quadre de l'actuació
 Material baixa petjada ecològica

 Increment d'un 5%

5.000€

 Quadre de l'actuació
 Edificis catalogats  

Increment d'un 5%

5.000€

 Quadre de l'actuació
 Conjunts urbans  Conjunts interès especial  

Increment d'un 5%

5.000€

 Quadre de l'actuació

 

Podeu consultar formularis, tramitació i informació complementaria al web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

 


 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATGE 

 

PROGRAMA PROJECTES 2020Convocatòria oberta!

El 20 de gener 2020 s'obre el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d'edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions de les comunitats de propietaris sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabiltació que les dites comunitats hauran d'executar en els elements comuns del seu edifici.

 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

La convocatòria de projectes 2020, destina els ajuts a comunitats de propietaris d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.

S'inclouen en aquest Programa els edificis ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Quines actuacions es subvencionen?

Es consideren subvencionables els projectes i altres documents tècnics relacionats amb el dit projecte, que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicarà el 20 de gener de 2020.
 
Tota la documentació ha de ser relativa a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

Són exemples d'altres documents, els informes tècnics de l'estat de l'edifici (IITE), certificats d'eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

 

Quins requisits s'han de complir perquè els projectes siguin subvencionables?

Per resultar subvencionables, els projectes i els altres documents tècnics han d'haver seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicarà en el web un cop s'iniciï el termini de presentació de les sol·licituds.

Tots els documents han de ser relatius a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns. En aquest sentit, les obres projectades hauran de garantir l'actuació en, com a mínim un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici. Si amb les actuacions necessàries per reparar totes les patologies comunitàries que estiguin qualificades a l'IITE com a importants, greus o molt greus no s'arriba a dit percentatge, el projecte i la resta de documents hauran de garantir que amb les obres que s'executaran s'actuarà, com a mínim, en un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb criteris d'eficiència energètica. Si a més d'aquestes actuacions obligatòries la comunitat de propietaris acorda executar, a més, altres obres, aquestes s'inclouran també en el projecte i en la resta de documents tècnics.

Totes les actuacions han de complir obligatòriament el Codi Tècnic de l'Edificació CTE vigent, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica).

A més s'han d'acomplir els requisits següents:
 • L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'any 2007.
 • L'edifici ha de ser de titularitat privada i, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.
 • Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació d'empadronament dels propietaris o arrendataris dels habitatges, o bé amb una autorització de cada un d'ells per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.
 • La llicència d'obres no pot haver estat sol·licitada abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts. El Pressupost de contracte de l'empresa s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.
 • Les obres no poden haver estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el comunicat tècnic inicial previst en l'article 17 de les Bases reguladores. Les obres s'hauran d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos a comptar des de l'endemà de la data de notificació del comunicat tècnic del Consorci.

Per més informació sobre els requisits, podeu consultar la Convocatòria.

 

Quin és l'import de la subvenció?

La quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici serà del 100% del cost protegible, fins a un màxim del 8% del Pressupost de projecte (PEM) calculat amb la Base de dades de l'ITeC.

Es podran subvencionar tots els costos relacionats amb els projectes i resta de documentació, excepte impostos, taxes i tributs.

En el moment en què hagueu presentat tota la documentació requerida per la convocatòria, inclosa la d'inici de les obres, el Consorci iniciarà els tràmits per resoldre l'expedient i procedir al pagament de l'ajut.

 

Quin és el termini per presentar la documentació?

El termini de presentació de les sol·licituds s'obre el 20 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

Recordeu que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.

 

 

Per consultar l’actualitat d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.

 


 

SUBVENCIONS DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 

 

 
 

AJUTS PER A OBRES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS RESIDENCIALS A CATALUNYA 2020Convocatòria tancada!

 
Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
 

Pressupost disponible:  8.400.000 €

Àmbit d’aplicació

Tota Catalunya excepte Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana.

A qui va dirigit?

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Terminis

El termini de presentació és del 7 de juliol al 4 d'octubre de 2020.
 

Accions subvencionables i topalls

Són obres subvencionables les que milloren l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l’accessibilitat dels edificis.

Hi ha dues línies d'accions subvencionables:

 

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

S’inclouen les que millorin l’envolupant tèrmica, la instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia:

 • Les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen amb un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros per habitatge i 60 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles
 • Les actuacions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen fins a un 35% amb un màxim de 3.000 euros i 30 euros per metre quadrat de superfície construïda.

 

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

S’inclouen les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia:

 • En les actuacions de conservació relatives a l’estructura i les instal·lacions, se subvenciona fins a un 35% del pressupost protegible de les actuacions amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
 • En les actuacions de conservació relatives a l’envolupant, se subvencionen amb un 30%, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
 • Pel que fa a les actuacions per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat, se subvenciona un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge, i 40 euros per metre quadrat de superfície construïda o altres usos compatibles.

Requisits

Els edificis han de complir els següents criteris d’antiguitat:
 
 • Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions existents ,definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.
 • Per a les actuacions de conservació relatives a l’envolupant (cobertes, terrats, façanes ,patis i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.
 • Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció i en totes les fases del procediment.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici  amb els següents documents:

 • L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) que s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció.Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
 • El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.

Es pot sol·licitar la subvenció per obres ja iniciades, sempre que  aquestes no hagin finalitzat amb anterioritat a la data assenyalada a la convocatòria corresponent.

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció, que pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici de les obres per causes alienes a la seva voluntat

Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l’Agència d l’Habitatge, el comunicat d'inici d'obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d'un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d’obres.

El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 24 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Les pròrrogues dels terminis d'inici i d'execució s'han de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

 

Per a més informació consulti la web de la Generalitat de Catalunya

 

 

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DELS BARRIS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 2020 Convocatòria tancada!

 

Pressupost disponible:  2.000.000 €

Àmbit d’aplicació:

Catalunya. Barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Es poden comprovar a: http://web.gencat.cat/ca/tramits .

Beneficiaris:

Juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges que compleixin els requisits establerts a la base 7.6, sempre que els edificis es trobin en l'àmbit d'aplicació assenyalat al punt 2 de la Resolució.

Terminis:

S'inicia el 7 de juliol 2020 i finalitza el 4 d'octubre 2020.

 

Accions subvencionables i topalls

Són obres subvencionables les que milloren l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l’accessibilitat dels edificis. Hi ha dues línies d'accions subvencionables:

 • Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

S’inclouen les que millorin l’envolupant tèrmica, la instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia:

 1. Les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen amb un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros per habitatge.
 2. Les actuacions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen fins a un 35% amb un màxim de 3.000 euros.
 • Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

S’inclouen les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia

 1. En les actuacions de conservació relatives a l’estructura i les instal·lacions descrites a l'apartat 2.1.a) se subvenciona fins a un 50% del pressupost protegible de les actuacions amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.
 2. En les actuacions de conservació relatives a l’envolupant descrites a l'apartat 2.1.b) se subvencionen amb un 30%, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 3. Pel que fa a les actuacions per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat,  descrites a l'apartat 2.2, se subvenciona un 60% del pressupost protegible sense topall per habitatge.

 La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 euros.

 

Requisits per poder accedir a les subvencions

 • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.
 • Els habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.
 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció,  de  l'IAE (IITE (informe inspecció tècnica de l'edifici) + Certificat energètic).
 • Antiguitat  de l'edifici segons tipus d'actuació:

      - Construïts o acabats abans de l'any 1996, per actuacions de conservació relatives a estructura i instal·lacions definides a la base 2.1.a) de la línia 2.

       - Construïts o acabats abans de l'any 2007,  per actuacions relatives a l'envolupant definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1.

      - Sense antiguitat, per actuacions relatives a la seguretat d'utilització i l'accessibilitat., definides a la base 2.2 de la línia 2.

 

Terminis per fer les obres

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n'impedeixi l'inici.

La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat 

D'acord amb els articles 38 i 45 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, el termini per executar les obres no pot excedir de 24 mesos, comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Han de ser obres no finalitzades abans de l'1 de gener de 2020.

 

Podeu consultar el text complet, formularis i altra informació complementaria al portal de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que contacten amb nosaltres a través de la web

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Atendre la seva sol·licitud rebuda a través del formulari de contacte (respondre a la consulta, elaboració de pressupost, etc.)

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que lliuren el seu CV per a treballar amb nosaltres

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Gestió de currículums de persones interessades a treballar amb nosaltres

Legitimació

Consentiment de l'interessat 

Destinataris

 
Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".
 
No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades