Ajudem a finançar l'obra

Compliment de normatives

Ayudamos a financiar la obra

Ajuda finançament

Sol·licita informació

El panorama legislatiu actual requereix el compliment de normatives com la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) o bé la Llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Aquestes normatives estan enfocades a incrementar l’activitat de manteniment dels edificis per part dels propietaris i busquen assolir uns nivells adequats dins del marc de requeriments qualitatius europeus, tant pel que fa al estat de façanes, envolvents, elements comuns i estructures, com en l’eficiència energètica, l’accessibilitat i el confort. En aquest context, TRAC vol ajudar els seus clients a poder fer front econòmicament a unes obres de rehabilitació, i per fer-ho possible posem el nostre sistema de finançament a la seva disposició.

Ajuts públics

Actualment les subvencions públiques per ajudar a les comunitats en el finançament de les obres són aquests:

  • Ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge (ciutat de Barcelona).
  • Subvencions per realitzar obres de rehabilitació a Catalunya (resta de municipis).
  • Programa de foment a la rehabilitació.
  • Programa d’Ajudes per la rehabilitació energètica de l’IDAE.

Però aquests ajuts encara són limitats en proporció a la realitat del mercat (compliment de l’ITE, IEE, CEE, i necessitats reals del parc d’habitatges), i no tothom hi pot accedir.

Massa sovint ens trobem a TRAC amb clients que tenen dificultats de viabilitat financera per poder tirar una obra endavant o que han de fer veritables enginyeries financeres per dur a terme una part de les obres necessàries, disposant de poc líquid de sortida, amb limitacions a l’hora d’establir derrames mensuals altes, amb ingressos per lloguer insuficients, havent de cobrir un percentatge de morositat transitòria, etc. I tot això dins d’un termini de compliment normatiu massa immediat.

Finançament Trac

És en aquest escenari on TRAC i el seu equip tècnic i financer intern ens oferim per tal d’ajudar-vos a fer viable el vostre projecte, tot estudiant la vostra situació de partida, les vostres necessitats i creant conjuntament amb cada client una proposta documentada senzilla d’entendre, de discutir i d’emmotllar a les vostres necessitats reals.

D’aquesta manera hem pogut fer viables obres que a priori semblaven impossibles de dur a terme, amb fórmules ben diferents, amb flexibilitat, i amb l’objectiu de trobar la més adient per a cada cas. Algunes de les fórmules que ja hem aplicat amb èxit són aquestes:

  • Acceptar el pagament d’una obra en quotes lineals del mateix import a liquidar en tants mesos com duri l’obra, i un període de quotes post obra significatiu acordat amb el client.
  • Crear un sistema de finançament per un propietari d’edifici amb ingressos de baixes rendes, amb la premissa de mantenir un equilibri entre ingressos i despeses mensuals del propi edifici.
  • Acceptar un contracte de rehabilitació privada amb endossament de les subvencions del Consorci de l’Habitatge i de l’IMPU a Trac, més una part de finançament de l’obra amb els nostres fons propis.

Les possibilitats són múltiples i a TRAC som creatius i facilitadors. Únicament es tracta d’asseure’ns i parlar-ne.

I tot això perquè creiem en ajudar els clients atorgant-los finançament des del capital propi, perquè creiem en la feina de bona qualitat i la gestió acurada i perquè sabem que amb el treball ben contractat i ben executat un client seriós i satisfet sempre paga. I perquè així ho hem experimentat els darrers 10 anys, en els que hem atorgat finançament al mercat per import de més 15 milions d'euros.

Si teniu un projecte de rehabilitació i creieu que us podem ajudar a fer-lo viable, contacteu-nos i nosaltres mirarem de fer possible l’obra posant el nostre equip tècnic, humà i experimentat al vostre servei.

Finançament bancari

A més, les nostres entitats bancàries col·laboradores ofereixen les noves línies de finançament per a la rehabilitació d’edificis dins de la Línia ICO Empreses i Emprenedors 2015.

Aquesta línia de crèdit ofereix finançament a:

  • Particulars
  • Comunitats de propietaris
  • Agrupacions de comunitats de propietaris per a rehabilitar els habitatges i els edificis, així com per a la reforma dels seus elements comuns.

A través de la línia ICO és possible finançar el total de l’obra de rehabilitació o reforma de l’edifici (IVA o imposts anàlegs inclosos). Així, els particulars i les comunitats de propietaris podran resoldre fins al 100% de la seva necessitat d’inversió per a la rehabilitació amb préstecs de fins a 12.500.000 euros, que s’hauran d’amortitzar en un termini màxim de 20 anys.