Inspecció tècnica dels edificis

ITE

Inspecció tècnica de l'edifici

Sol·licita-la ara

La inspecció tècnica dels edificis és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

 

En què consisteix l'ITE?

L'ITE es un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades, el termini per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració.
 
La inspecció l’ha de dur a terme un tècnic amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat pels titulars de l'edifici a inspeccionar.
 

Nou Decret 67/2015

El Govern ha aprovat el Decret 67/2015 de 5 de maig que regula el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de l’Edifici, que serà obligatori per als propietaris d’edificis d’habitatges. Entre d’altres, la nova normativa regula el manual de l’habitatge, que proporciona al propietari i al llogater informació detallada sobre l’estat de l’immoble per planificar les revisions i evitar possibles deficiències de futur. També garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut del totes les inspeccions que es realitzin.

El decret aprovat substitueix l’anterior, de 2010, que tenia mancances sobre el tipus de deficiències que s’establien per als habitatges, el lliurament dels certificats d’aptitud i la necessitat d’informar la Generalitat sobre les inspeccions fetes.

NOVETATS DEL NOU DECRET:

 • La nova normativa regula el Llibre de l’Edifici, obligatori per als propietaris d’habitatges, i introdueix la regulació del Manual de l’Habitatge, que proporciona informació detallada de cada immoble al propietari i al llogater.
 • Un cop obtingut el Certificat d’Aptitud de l’Edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que en garanteixi l’execució.
 • Per primer cop els habitatges unifamiliars hauran de passar la inspecció tècnica.
 • S’amplia fins a 4 el tipus de deficiències de l’edifici (lleus, importants, greus i molt greus) i es preveu la possibilitat de denegar el certificat d’aptitud per als casos extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones.
 • El decret garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut de totes les inspeccions que es realitzin.
 

Quins edificis estan obligats a passar l'ITE?

S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

 • Edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sense perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

 • No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

 

Quin és el termini per passar l'ITE?

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.


Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’Informe de la Inspecció Tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici:

 

Antiguitat edifici plurifamiliar Termini màxim per passar la inspecció ITE
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 Fins el 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 

Els anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica.

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

Antiguitat edifici unifamiliar Termini màxim per passar la inspecció ITE
Anteriors a 1900 Fins el 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins el 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

 

Tipologies de deficiències

El decret vigent fins ara només podia qualificar l’edifici amb deficiències “greus” o “lleus”. La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un major detall.

 • Molt greus. Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i que requereixen una intervenció immediata.
 • Greus. Les que per la seva incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.
 • Importants. Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.
 • Lleus. Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.

 

Com es pot determinar l'antiguitat d'un edifici?

Es determina d'acord amb l'any de construcció que consta al cadastre. En el cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos en dret (certificat de final d’obra o certificat de primera ocupació són els documents més habituals que es poden aconseguir dels arxius municipals per certificar la data de construcció).
 

Qui és el responsable d'encarregar la ITE i qui n'assumeix el cost? 

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a la inspecció tècnica correspon als propietaris; en el cas d’edificis en règim de propietat horitzontal, a la comunitat de propietaris. Fer la ITE és una obligació legal per a aquells edificis de més de 45 anys.
 
Les persones propietàries i els ocupants han de facilitar l'accés als habitatges i altres entitats en el moment de la inspecció, amb la finalitat de possibilitar la inspecció de l'edifici.
El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica és a càrrec dels propietaris de l’edifici. En cas que els propietaris no puguin assumir-lo, les administracions públiques poden subvencionar el cost de la ITE si demanen ajuts per finançar les obres de rehabilitació corresponents i els són atorgats. La manca de recursos no eximeix la propietat de l’obligació de fer la ITE.
En quins casos és necessari disposar del certificat d'aptitud?
És obligatori lliurar el certificat d’aptitud de l’edifici en els actes de transmissió d’habitatges.
En els actes i contractes de transmissió d’habitatges també cal lliurar als adquirents una còpia de l’informe d’inspecció tècnica en el cas que l’edifici estigui obligat a passar la inspecció.
La normativa reguladora és la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.
 

Quines conseqüències té l'incompliment de dur a terme la inspecció tècnica?

D’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, en els supòsits en què sigui exigible, i pot comportar sancions.
 

TRAC realitza ITEs?

TRAC facilita la realització de l'ITE posant en contacte a l'interessat amb arquitectes especialistes en rehabilitació de reconeguda experiència.

El cost de l'ITE és el del taulat dels honoraris d'aquests arquitectes, sempre preus competitius de mercat sense càrrec addicional.

El valor afegit de la nostra oferta és que TRAC actua, a través del seu equip tècnic, com a conseller expert en rehabilitació d’edificis per sumar talent amb aquests arquitectes tècnics especialitzats, per tal que la diagnosi de patologies de l'edificació i la prescripció tècnica de l'ITE sigui el més realista i adequada possible a l'edifici i al moment.

 

Podeu trobar més informació a la web de l' Agència d'Habitatge de Catalunya.

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que contacten amb nosaltres a través de la web

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Atendre la seva sol·licitud rebuda a través del formulari de contacte (respondre a la consulta, elaboració de pressupost, etc.)

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que lliuren el seu CV per a treballar amb nosaltres

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Gestió de currículums de persones interessades a treballar amb nosaltres

Legitimació

Consentiment de l'interessat 

Destinataris

 
Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".
 
No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades