Ajuts a la rehabilitació

Subvencions 2019 per la rehabilitació!

Informa't sobre les convocatòries que encara estan obertes!

Límit: fins que s'esgotin les subvencions de 5,5 M€ a Barcelona,
1,3 M€ a l'Àrea Metropolitana i 8,8 M€ a la resta de Catalunya.
 
Som experts en subvencions, et podem ajudar.
 
 
 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

 

Convocatòria d'ajuts per a edificis d'habitatges de la ciutat de Barcelona 2019

Ja s'ha publicat la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a persones propietàries d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de rehabilitació energètica.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

 

Pressupost disponible:  5.500.000€

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial.

Terminis: Del 20 de març fins el 31 de desembre de 2019

 

Presentació de sol·licituds

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds de subvencions que facin referència a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona que compleixin els requisits establerts a aquest efecte. Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds d'inscripció referents a ajuts per a la instal·lació d'ascensors als barris de Baró de Viver i del Sud-oest del Besòs, en les condicions que establia la convocatoria 2018. El termini de tancament per a aquestes sol·licituds d'inscripció acaba el 31/12/2019 o data en què es tanqui la convocatòria.
 
2. Les sol·licituds no resoltes, acollides a la convocatòria de l'any 2018, s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria amb els percentatges i els topalls establerts en la convocatòria 2018 sempre que es compleixi algun dels requisits següents:
 
 • Sol·licituds d'inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 2018 que tinguessin informe tècnic en data igual o anterior al 30/10/2018, sempre que hagin comunicat l'inici d'obres abans del 31/12/2018; en cas contrari, es resoldrà el seu arxiu d'acord amb el que establia la convocatòria de l'any 2018.
 • Sol·licituds d'inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 2018 que no tinguessin informe tècnic en data 30/10/2018, sempre que presentin l'inici d'obres amb data igual o anterior al 31/5/2019. En cas contrari, es resoldrà el seu arxiu d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Als efectes d'aquesta convocatòria, aquestes sol·licituds queden exceptuades de l'obligació de presentar l'inici d'obres en un termini de 10 dies d'acord amb el que estableix l'article 18.4 de les Bases reguladores. Les persones sol·licitants que estiguin incloses en aquest supòsit han de presentar el comunicat d'inici d'obres en un termini màxim de noranta dies des de l'inici de les obres, i sempre abans del 31/5/2019, excepte per a les sol·licituds d'inscripció que preveu el punt 1 que tindran fins al 31/12/2019 o data en què es tanqui la convocatòria.
 
3. Les persones propietàries o titulars dels edificis que hagin sol·licitat acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria per a patologies estructurals, així com els edificis de l'àmbit de Ciutat Meridiana que hagin sol·licitat ajuts per a la instal·lació d'ascensors, poden sol·licitar a partir de l'inici de les obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que acreditin factures per l'import de la bestreta, d'acord amb el que estableix l'article 20.1 de les Bases reguladores. 
 

 

Subvencions d'edificis

Per a la rehabilitació d’edificis es proposa incloure en la convocatòria els següents percentatges de subvencions:

 

       % Subvenció

     Topall

 Estalvi energètic i sostenibilitat        Actuacions pasives (Façanes, patis, cobertes i mitgeres)    Actuació a tot l'edifici

 40%

 ≤20 hab.

30.000€

 21<hab.<40

40.000€

>41 hab.

50.000€

 Actuació parcial

 25%

 Actuacions actives    Energia solar

 50%

     3.500 € / hab.

 Cobertes verdes

 40%

     30.000€

 Patologies estructurals    

 35%(*)

 ≤30 hab.

30.000€

 31<hab.<60

40.000€

 >60 hab.

50.000€

 Accessibilitat      Ascensors    interiors

 

35%

     30.000 €

 exteriors

     50.000 €

 Supressió barreres arquitectòniques  

 25%

     30.000 €

 Instal·lacions comuns      General  

 20%

 ≤20 hab.

30.000€

 21<hab.<40

40.000€

 >41 hab.

50.000€

 Aigua directe  

 40%

     30.000 €

 Supressió fibrociment  

 25%

     30.000 €

 Obres no estructurals  Façanes, patis, cobertes i mitgeres  

 15%(**)

     20.000 €

 Cohesió social (ingressos <3IRSC)      100%      Sense topall i inscripció en el registre
 (*) Barris i zones especials amb problemàtiques estructurals  podrien arribar a gaudir del 50%. Consulteu amb l'oficina d'habitatge corresponent.
(**) Només en el cas que sigui tècnicament imposible el compliment dels requisits tècnics establerts en el punt d'estalvi energètic i sostenibilitat, o per respecte a valors patrimonials o de salubritat, la subvenció será del 15% del pressupost protegible.

 

 
Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona


 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATGE 

 

PROGRAMA CONSERVACIÓ 2018

En data 22 d'octubre de 2018 es va publicar al BOPB les Bases reguladores que regiran les futures convocatòries d'ajuts a la rehabilitació residencial per als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat). La Convocatòria 2018 d’ajuts per a actuacions de CONSERVACIÓ en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tenia una dotació de 5 M€.
 
El termini de presentació de les sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat, previ a la sol·licitud d'ajudes, es va obrir el 5 de desembre de 2018, i finalitzava el 28 de febrer de el 2019, tot i que es va tancar l'admissió de sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat a data 5 de desembre per esgotament de la dotació pressupostària.
 
Així mateix, el termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts s'obria el 10 de desembre de 2018 i finalitzava el 29 de març de 2019. Per presentar la sol·licitud d'ajuts era indispensable haver obtingut prèviament l'Informe d'Idoneïtat.

 

PROGRAMA HABITABILITAT 2018

El 21 de gener de 2019 entra en vigor una nova convocatòria d'ajuts per a l'adequació de l'habitatge. L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana.
 
Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 1.300.505,35 euros, per a la totalitat de les actuacions relatives a l'adequació i a l'obtenció de l'habitabilitat per a habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 
Es fixa una quantia addicional que no requerirà d'ampliació ni d'una nova convocatòria per un import de 850.094,89 euros corresponents a anteriors convocatòries, la despesa de les quals ha estat inferior a la inicialment prevista.
 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

La convocatòria d'habitabilitat 2018, destina els ajuts a propietaris i llogters d'habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com a Ajuntaments que disposin d'habitatges cedits, individuals o unifamiliars a la Borsa local de lloguer.

S'inclouen en aquest Programa tots els habitatges ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.
 

Quines actuacions es subvencionen?

 1. Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides.
 2. Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
 3. Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
 4. Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge:Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

 

Quins requisits ha de complir l'habitatge?

L'habitatge ha de:
a) Haver estat construït abans de l'any 1996.
b) Ser de titularitat privada.
c) Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d'empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el Comunicat tècnic inicial del Consorci.

 

Quin és el termini per presentar la documentació?

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu des del 21 de gener de 2019 fins el 31 d'octubre de 2019.
Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 31 de desembre de 2019.
Recordeu que es pot tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.

 

Per consultar l’actualitat d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.

 


 

SUBVENCIONS DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 

 

 
 

Nova convocatòria per subvencionar obres de rehabilitació d'edificis residencials a Catalunya 2018

 • Compta amb una dotació inicial de 8,8 milions d'euros, ampliables en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària.
 • Se subvencionen les obres que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomentin la conservació i millora de la seguretat i l’accessibilitat. Aquest any es poden beneficiar de l’ajut, a banda de les comunitats de propietaris, persones propietàries, les societats cooperatives, les empreses constructores i les empreses de serveis energètics.
 • No es requereix cap antiguitat especial de l’edifici per a subvencionar les obres que millorin la seguretat i l’accessibilitat 

 

A qui va dirigit? 

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i  les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis.  Com a novetat, aquest any també hi poden accedir les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics per a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
 
Per poder accedir a l’ajut, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i  prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Aquest informe s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici en un màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
 
Resten exclosos d’aquesta convocatòria la ciutat de Barcelona i els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius consorcis d’habitatge.
 

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini per formular les sol·licituds s’inicia el 26 de juny i finalitzarà el 31 de juliol de 2018.
 

Millores en la sostenibilitat i l'eficiència energètica dels edificis 

La tipologia d’ajuts subvencionables en la convocatòria 2018 inclou els destinats a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; els destinats a la conservació i els destinats a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
 
Són subvencionables com a millores d’eficiència energètica i sostenibilitat les següents actuacions:
 
 • Les que  milloren l’envolupant tèrmica de l’edifici.
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària(ACS).
 • La instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables (energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia).
 • La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de l’edifici o de la parcel·la.
 • La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua.
 • La millora o condicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics.
 • Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció al soroll.
 • Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes dels edificis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l’adequació de zones i instal·lacions d’aparcaments de bicicletes.
 • Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
 • La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.
 
Són subvencionables com a ajuts a la conservació les actuacions següents:
 
 • Les obres de conservació relatives als fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element a rehabilitar que conforma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanqueïtat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
 
Són subvencionables com a ajuts per millorar la seguretat i l’accessibilitat les següents obres:
 
 • La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
 • La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 • La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
 • La instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat.
 
Enguany, per aquesta tipologia d’ajuts no és requisit imprescindible que l’edifici tingui cap antiguitat.

 

Fins a 14.000 euros per habitatge

Si les actuacions que es fan són per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat  poden rebre un  40% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 
Les actuacions de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions poden rebre un 40% de subvenció del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 
Les actuacions de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres rebran un  30% del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
 
Les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i per  a l’accessibilitat també rebran el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.
 
Les obres dins un mateix habitatge poden incloure diversos tipus d’actuació i els ajuts poden arribar a sumar fins a 14.000 euros.
 
Els interessats a optar a alguna d’aquestes subvencions han de presentar la seva sol·licitud en algun dels 69 punts d’atenció distribuïts per tota Catalunya: 33 a la demarcació de Barcelona; 9 al Camp de Tarragona; 5 a les Terres de l’Ebre; 14 a les comarques de Girona, i 8 a Lleida. 
 
 

Per a més informació, podeu visitar la web de la Generalitat de Catalunya.