Ajuts a la rehabilitació

Subvencions 2019 per la rehabilitació!

Informa't sobre les convocatòries que encara estan obertes!

Límit: fins que s'esgotin les subvencions de 5,5 M€ a Barcelona,
1,3 M€ a l'Àrea Metropolitana i 8,8 M€ a la resta de Catalunya.
 
Som experts en subvencions, et podem ajudar.
 
 
 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

 

Convocatòria d'ajuts per a edificis d'habitatges de la ciutat de Barcelona 2019

Ja s'ha publicat la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a persones propietàries d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de rehabilitació energètica.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

 

Pressupost disponible:  5.500.000€

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

Destinataris: Comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial.

Terminis: Del 20 de març fins el 31 de desembre de 2019

 

Presentació de sol·licituds

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds de subvencions que facin referència a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona que compleixin els requisits establerts a aquest efecte. Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds d'inscripció referents a ajuts per a la instal·lació d'ascensors als barris de Baró de Viver i del Sud-oest del Besòs, en les condicions que establia la convocatoria 2018. El termini de tancament per a aquestes sol·licituds d'inscripció acaba el 31/12/2019 o data en què es tanqui la convocatòria.
 
2. Les sol·licituds no resoltes, acollides a la convocatòria de l'any 2018, s'acolliran d'ofici a aquesta convocatòria amb els percentatges i els topalls establerts en la convocatòria 2018 sempre que es compleixi algun dels requisits següents:
 
 • Sol·licituds d'inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 2018 que tinguessin informe tècnic en data igual o anterior al 30/10/2018, sempre que hagin comunicat l'inici d'obres abans del 31/12/2018; en cas contrari, es resoldrà el seu arxiu d'acord amb el que establia la convocatòria de l'any 2018.
 • Sol·licituds d'inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la convocatòria 2018 que no tinguessin informe tècnic en data 30/10/2018, sempre que presentin l'inici d'obres amb data igual o anterior al 31/5/2019. En cas contrari, es resoldrà el seu arxiu d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Als efectes d'aquesta convocatòria, aquestes sol·licituds queden exceptuades de l'obligació de presentar l'inici d'obres en un termini de 10 dies d'acord amb el que estableix l'article 18.4 de les Bases reguladores. Les persones sol·licitants que estiguin incloses en aquest supòsit han de presentar el comunicat d'inici d'obres en un termini màxim de noranta dies des de l'inici de les obres, i sempre abans del 31/5/2019, excepte per a les sol·licituds d'inscripció que preveu el punt 1 que tindran fins al 31/12/2019 o data en què es tanqui la convocatòria.
 
3. Les persones propietàries o titulars dels edificis que hagin sol·licitat acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria per a patologies estructurals, així com els edificis de l'àmbit de Ciutat Meridiana que hagin sol·licitat ajuts per a la instal·lació d'ascensors, poden sol·licitar a partir de l'inici de les obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que acreditin factures per l'import de la bestreta, d'acord amb el que estableix l'article 20.1 de les Bases reguladores. 
 

 

Subvencions d'edificis

Per a la rehabilitació d’edificis es proposa incloure en la convocatòria els següents percentatges de subvencions:

 

       % Subvenció

     Topall

 Estalvi energètic i sostenibilitat        Actuacions pasives (Façanes, patis, cobertes i mitgeres)    Actuació a tot l'edifici

 40%

 ≤20 hab.

30.000€

 21<hab.<40

40.000€

>41 hab.

50.000€

 Actuació parcial

 25%

 Actuacions actives    Energia solar

 50%

     3.500 € / hab.

 Cobertes verdes

 40%

     30.000€

 Patologies estructurals    

 35%(*)

 ≤30 hab.

30.000€

 31<hab.<60

40.000€

 >60 hab.

50.000€

 Accessibilitat      Ascensors    interiors

 

35%

     30.000 €

 exteriors

     50.000 €

 Supressió barreres arquitectòniques  

 25%

     30.000 €

 Instal·lacions comuns      General  

 20%

 ≤20 hab.

30.000€

 21<hab.<40

40.000€

 >41 hab.

50.000€

 Aigua directe  

 40%

     30.000 €

 Supressió fibrociment  

 25%

     30.000 €

 Obres no estructurals  Façanes, patis, cobertes i mitgeres  

 15%(**)

     20.000 €

 Cohesió social (ingressos <3IRSC)      100%      Sense topall i inscripció en el registre
 (*) Barris i zones especials amb problemàtiques estructurals  podrien arribar a gaudir del 50%. Consulteu amb l'oficina d'habitatge corresponent.
(**) Només en el cas que sigui tècnicament imposible el compliment dels requisits tècnics establerts en el punt d'estalvi energètic i sostenibilitat, o per respecte a valors patrimonials o de salubritat, la subvenció será del 15% del pressupost protegible.

 

 
Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona


 

SUBVENCIONS DEL CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATGE 

 

PROGRAMA CONSERVACIÓ 2018

En data 22 d'octubre de 2018 es va publicar al BOPB les Bases reguladores que regiran les futures convocatòries d'ajuts a la rehabilitació residencial per als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat). La Convocatòria 2018 d’ajuts per a actuacions de CONSERVACIÓ en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tenia una dotació de 5 M€.
 
El termini de presentació de les sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat, previ a la sol·licitud d'ajudes, es va obrir el 5 de desembre de 2018, i finalitzava el 28 de febrer de el 2019, tot i que es va tancar l'admissió de sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat a data 5 de desembre per esgotament de la dotació pressupostària.
 
Així mateix, el termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts s'obria el 10 de desembre de 2018 i finalitzava el 29 de març de 2019. Per presentar la sol·licitud d'ajuts era indispensable haver obtingut prèviament l'Informe d'Idoneïtat.

 

PROGRAMA HABITABILITAT 2018

El 21 de gener de 2019 entra en vigor una nova convocatòria d'ajuts per a l'adequació de l'habitatge. L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana.
 
Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 1.300.505,35 euros, per a la totalitat de les actuacions relatives a l'adequació i a l'obtenció de l'habitabilitat per a habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 
Es fixa una quantia addicional que no requerirà d'ampliació ni d'una nova convocatòria per un import de 850.094,89 euros corresponents a anteriors convocatòries, la despesa de les quals ha estat inferior a la inicialment prevista.
 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

La convocatòria d'habitabilitat 2018, destina els ajuts a propietaris i llogters d'habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com a Ajuntaments que disposin d'habitatges cedits, individuals o unifamiliars a la Borsa local de lloguer.

S'inclouen en aquest Programa tots els habitatges ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.
 

Quines actuacions es subvencionen?

 1. Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides.
 2. Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
 3. Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
 4. Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge:Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

 

Quins requisits ha de complir l'habitatge?

L'habitatge ha de:
a) Haver estat construït abans de l'any 1996.
b) Ser de titularitat privada.
c) Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d'empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el Comunicat tècnic inicial del Consorci.

 

Quin és el termini per presentar la documentació?

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu des del 21 de gener de 2019 fins el 31 d'octubre de 2019.
Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 31 de desembre de 2019.
Recordeu que es pot tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.

 

Per consultar l’actualitat d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.

 


 

SUBVENCIONS DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 

 

 
 

Ajuts per a obres de rehabilitació d'edificis residencials a Catalunya 2019

 
A data 20 de maig del 2019 s'han publicat al DOGC (RESOLUCIÓ TES/1363/2019, de 20 de maig) les Bases reguladores per la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya .
 
L'objecte d'aquestes subvencions és garantir la seguretat estructural i la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
 

Actuacions subvencionables

 
1. Actuacions de rehabilitació per garantir la seguretat estructural (Resultat d’un IITE amb deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus):
 
 • Correcció de deficiències que afectin a l’estat de conservació dels fonaments i de l’estructura vertical i horitzontal, incloent-hi els cantells dels balcons i voladissos.
 
2. Millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent entre elles (Resultat d’un IITE amb o sense deficiències):
 
 • La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, al Codi tècnic de l'edificació.
 • La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 • La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.
 • La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones o persones amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE-DB SUA, de seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
 

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges.
 

Requisits dels edificis

Entre d’altres: L’edifici ha de disposar abans de la sol·licitud de la subvenció de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.
 

Quantia màxima de les subvencions:

 

Tipus d’intervenció

quantia màxima

quantitat màxima per habitatge

seguretat estructural

50 %

4.000 euros

seguretat d’utilització

60 %

-

accessibilitat

60 %

-

 
 

Consulteu les Bases reguladores al DOGC.

 

 

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que contacten amb nosaltres a través de la web

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Atendre la seva sol·licitud rebuda a través del formulari de contacte (respondre a la consulta, elaboració de pressupost, etc.)

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que lliuren el seu CV per a treballar amb nosaltres

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Gestió de currículums de persones interessades a treballar amb nosaltres

Legitimació

Consentiment de l'interessat 

Destinataris

 
Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".
 
No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades