resum

Un cop analitzats els resultats de l'enquesta "COVID-19: impacte en la professió"-obtenidos gràcies a la participació de 2.309 arquitectes (que representin el 21% col·legiats) -, vam presentar les principals conclusions.
 
Els resultats constaten una caiguda molt important d'encàrrecs i d'ingressos; i la dificultat de complir amb les mesures de seguretat i salut excepcionals com a principal causa per a haver paralitzat les obres aquests dies.
 
Disminució de la càrrega de treball i dels ingressos
El 67% dels arquitectes afirma que la seva càrrega de treball ha caigut, amb una mitjana de l'57%; i un 69% diu que han disminuït els seus encàrrecs, amb una mitjana de l'66%.
 
Aquestes xifres elevades fan preveure un impacte molt negatiu per al global de l'any: tant en relació a nous encàrrecs com a càrrega de treball es preveu una caiguda entorn de l'50%. De fet, el 83% dels enquestats preveu ingressos inferiors als de l'any passat, amb una mitjana de l'40% de disminució.
 
Obres i projectes aturats
Pel que fa a l'impacte en les obres en curs, un 74% afirma haver tancat obres, principalment per la dificultat d'aplicar les mesures de seguretat i salut exigides pel COVID-19. Així, es recullen un total de 6.294 obres tancades i 3.888 projectes cancel·lats.
 
En relació als projectes en curs, el 67% constata un endarreriment, atribuït en gran part als ajuntaments (54% de les respostes). Aquest fet preocupa especialment, tenint en compte que segons l'enquesta de llicències duta a terme pel COAC l'any passat, el temps d'espera entre la presentació de sol·licitud de llicència i la seva concessió és de 5,6 mesos de mitjana.
 
Impacte personal i professional
El 81% enquestats va indicar que està treballant en remot, però amb dificultats per conciliar la vida professional i familiar (39%). Altres afectacions significatives són la deterioració de la salut mental (26%) i de la salut física (23%).
 
D'altra banda, un 68% afirma que els seus ingressos individuals han disminuït, i un 40% que els ingressos familiars s'han reduït.
 
Accions de COAC de present i de futur
- Fem una petició urgent als ajuntaments demanant l'agilització de les llicències municipals. El dia després que finalitzi l'actual parèntesi administratiu, l'Administració local ha de poder donar resposta immediata a tots els tràmits que han quedat aturats.
- Demanem a el govern que promogui mesures econòmiques, financeres i fiscals que permetin continuar les obres, reprendre els projectes paralitzats i impulsar nous projectes.
- Proposem a l'Administració estatal, a l'autonòmica i també a la local l'agilització dels concursos públics previstos, reprenent els terminis suspesos el més aviat possible.
- Exigim més atenció als autònoms i profesionals liberals, especialment als que estan adscrits a la mutualitat alternativa, que no han de quedar a l'marge del suport públic. En el nostre col·lectiu es tracta de la majoria de professionals, un fet que no es pot de cap manera passar per alt.
 
Des del COAC treballem amb molta intensitat per a contribuir que el nostre sector pugui sortir com més aviat de la greu situació a la qual es veu abocat. La crisi que patim fa ja 15 anys, de la qual encara no ens havíem recuperat, ens fa ser encara més exigents. Per la nostra banda, tenint en compte la desacceleració que ja havíem constatat i també les futures conseqüències de la crisi de l'COVID-19, hem decidit crear un Fons Social dotat inicialment amb 240.000 €, amb l'objectiu de poder ajudar els arquitectes que més ho necessitin.
 

Paraules clau