resum

La qualitat de la rehabilitació d'edificis i façanes comença a veure’s en les tècniques que el director de l’obra exigeix al constructor i al promotor en la fase executiva de l’obra, de manera que els bons tècnics de la rehabilitació privada actuals ja són professionals que recullen provetes i fan executar cons d’Abrams, que recullen albarans de lliurament de ferro estructural, que exigeixen certificats de laboratoris sobre la qualitat de soldadures, que fan enviar una mostra de pedra natural al laboratori abans de decidir-se per un tractament químic de consolidació o una neteja tècnica concreta, que exigeixen i executen proves de carbonatació amb fenolftaleïna, o requereixen proves amb líquids penetrants a soldadures compromeses, etc.

L'experiència de TRAC en rehabilitació d'edificis ens fa assenyalar com a punts crítics els següents: rehabilitació d'estructures de amb formigó armat, rehabilitació de patologies del formigó armat, actuació sobre estructures metàl·liques portants, consolidació de pedres naturals, aplicació de pintures, impermeabilització, conservació d'estucs, reparació d'esquerdes i fissures i rehabilitació d'ornaments de pedra artificial, brèndoles i balustrades.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats