resum

El passat mes d’abril es van aprovar el projecte de Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana i tres reial decrets: el Pla estatal de foment del lloguer, la rehabilitació d’edificis i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 (antic pla d’habitatge); el Procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis; i la modificació d’alguns articles i instruccions tècniques del RITE. Tot plegat, instruments que articulen un canvi de política i de model. S’aposta per fomentar la rehabilitació de l’existent abans de la construcció de nous habitatges, per promoure l’eficiència energètica dels edificis i per impulsar el lloguer per davant de la compra.

Per primera vegada en un Consell de Ministres es va aprovar un paquet de mesures tan important pel sector de l’edificació i especialment adreçades a promoure la rehabilitació, trencant el model expansiu insostenible que ens va portar a la bombolla immobiliària i a la crisi actual.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats