resum

El passat 11 de març el CAATEEB va organitzar la jornada tècnica de consultes, De la ITE a l’IEE, en què, la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Instituto de la Construcción de Castilla y León(Iccl) i l’Àrea Tècnica del CAATEEB, conjuntament, van fer una presentació i valoració de la situació actual de la legislació estatal i de la legislació autonòmica que fa referència a les inspeccions tècniques que els edificis residencials d’habitatges estan obligats a complir.

Tant el Decret 187/2010 sobre les Ite autonòmiques, com la Llei 8/2013 que conté l’Iee són totalment d’aplicació a Catalunya, i que en cap cas s’ha derogat el Decret autonòmic. La Llei 8/2013 és d’aplicació en la seva totalitat al territori català.

L’IEE, segons la Llei 8/2013, ha de tenir el següent contingut:

  • -L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici.
  • -L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització de l’edifici (ajustaments raonables).
  • -La certificació de l’eficiència energètica de l’edifici (RD 235/2013).

També va afirmar quins eren els supòsits d’obligació de realització del IEE:

  • -Els edificis amb una antiguitat superior a 50 anys, en el termini màxim de cinc anys, a comptar de la data en què assoleixin aquesta antiguitat (excepció si l’edifici té una Ite vigent).
  • -Els edificis on els titulars pretenguin acollir-se a ajuts públics (RD 233/2013).
  • -La resta dels edificis, quan així ho determini la normativa autonòmica o municipal, que podrà establir especialitats d’aplicació de l’esmentat informe, en funció de la seva ubicació, antiguitat, tipologia o ús predominant.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats