resum

Al llarg de l’any 2019 s’ha anat estenent la sensació de vulnerabilitat de l’eco- nomia espanyola, una sensació amplificada pel bloqueig polític i per l’exposició a la “desacceleració sin- cronitzada” de la qual ha alertat el Fons Monetari Internacional (FMI). Malgrat tot, s’espera que Espanya sigui capaç de treure profit dels nous estímuls monetaris del Banc Central Europeu (BCE) i es limiti a desac- celerar-se de manera progressiva sense que s’enfonsi ni el consum privat ni la inversió. El creixement anirà reduint-se fins a quedar-se en el 1,6% al 2021, amb expectatives que la desacceleració no s’estengui al 2022.

Així es desprèn de l’informe Situació i previsions del sector de la construcció a Europa que emet periòdicament el grup Euroconstruct, un grup independent d’anàlisi format per 19 instituts europeus i del qual forma part l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), el qual elabora l’informe corresponent a Espanya. La presentació de l’informe a Espanya es va fer el passat 17 de desembre i va anar a càrrec de Francisco Diéguez, director general i Josep Ramon Fontana, cap del departament de Mercats de l’ITeC.

Segons indica aquest informe, la construcció ha estat un dels sectors productius on els indicis d’esgotament han trigat més a aparèixer, cosa gens estranya en un mercat amb moltes inèrcies i que en el seu moment també es va sumar més tard a la recuperació. Com acos- tuma a passar en els moments de canvi, els signes que anuncien complicacions (xifra d’ocupats, índex de confiança) conviuen amb uns altres en clau continuista (consum de ciment, inversió immobiliària majorista). La previsió contempla creixements superiors al PIB, par- ticularment en 2019 (4,6%) i 2020 (3,1%). Però al contrari del PIB, que segons la majoria d’analistes tendirà a accelerar-se del 2020 endavant, la previsió per a la construcció contempla que la desacceleració continuarà en 2021 (2,0%) i 2022 (0,7%). Si la construcció ha entrat amb retard en la fase de refredament, la seva sortida també podria produir- se més tard.

 

 

Paraules clau

Serveis associats