resum

Segons el Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en la seva disposició addicional tercera, apartat b), d’àmbit estatal, fixa com a data el límit el 4 de desembre perquè els edificis existents s’adeqüin a les condicions d’accessibilitat, en tot allò que sigui susceptible d’ajustos raonables.

Tanmateix, dins la legislació tenim diverses definicions per a “ajustos raonables”, ja que és una accepció una mica confusa, i últimament, quan es tramita l’informe d’accessibilitat per a les subvencions de les diferents administracions, en els impresos a adjuntar com a documentació necessària per a la sol·licitud dels ajuts, se’n fa menció.

 
(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 
 

Paraules clau

Serveis associats