Rehabilitació Energètica

Rehabilitació Energética TRAC
 
El moment de la Rehabilitació Energètica, l'eficiència energètica i la construcció respectuosa amb el medi ambient ha arribat per quedar-se. El nostre equip tècnic t'ajudarà a fer realitat el teu projecte.
Compta amb nosaltres per a la teva obra de Rehabilitació Energètica.
 
 

Preguntes freqüents

Tens dubtes? 
 

Veure exemples

Consulta el mapa d'obres  
 

Contactar amb TRAC

Demana informació  
 

La rehabilitació energètica: quan?

Les rehabilitacions que són necessàries per millorar la seguretat i la salubritat de l'edifici són oportunitats per a una intervenció global i per afegir rehabilitacions amb criteris energètics. Per exemple, quan cal renovar una façana per motius estructurals, i per tant, cal instal·lar una bastida, incorporar també aïllament tèrmic a l'edifici, només representarà un petit sobrecost respecte del total del cost previst inicialment.
 
La rehabilitació energètica dels edificis és responsabilitat de tots els agents de la societat: l'àmbit professional (tècnics, promotors, constructors ...) però també dels propietaris dels edificis que poden contemplar aquestes millores en els seus projectes de rehabilitació.
 

Avantatges de la rehabilitació energètica

ENERGÈTIQUES I AMBIENTALS
Rehabilitar energèticament implica reduir la demanda energètica i aprofitar energies renovables autòctones. Catalunya i Espanya tenen una gran dependència energètica. Cada vegada és major la manca de recursos energètics fòssils disponibles, i la seva extracció és més costosa. El consum d'energia primària dels edificis a Europa representa un 40% del total. La rehabilitació energètica dels edificis contribueix notablement a la reducció de les emissions d'efecte hivernacle. La rehabilitació energètica permet que mantenint el mateix confort, l'energia necessària per obtenir-lo sigui menor.
 
SOCIALS
Comporta una millora del confort tèrmic i acústic dels usuaris de l'edifici i augmenta la qualitat de vida dels seus ocupants. Alguns problemes de salubritat, per l'aparició de condensacions, i posteriorment de fongs, a l'interior dels espais se solucionen amb mesures de rehabilitació energètica, com la incorporació d'aïllament tèrmic, fet que contribueix a la millora de la salut dels usuaris de l'edifici.
 
ECONÒMIQUES
Estalvi econòmic en la despesa energètica. El cost d'algunes de les millores es pot recuperar gràcies a aquests estalvis. La renovació dels immobles representa apropar-los a les prestacions dels edificis nous, i per tant, implica una revalorització dels mateixos en el mercat immobiliari. Per exemple, segons un estudi dut a terme per SBI 2013: 06 (Danish Research Institute), un habitatge rehabilitat que millora d'una qualificació energètica G fins a una A o B, veu augmentat el seu preu en uns 451 € / m2 per unitat de superfície . Les intervencions en el parc d'edificis existent suposen una generació de llocs de treball en el sector de la construcció.
 

Informe d'avaluació dels edificis

A Catalunya també és aplicable el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.
 
La Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.
 
Aquests informes representen una gran oportunitat perquè els usuaris siguin conscients de l'estat dels seus edificis, i de com poden millorar la sostenibilitat, l'eficiència energètica, la funcionalitat i les condicions d'accessibilitat de l'edifici de forma planificada.
 

Entendre els valors econòmics: inversió, sobrecost i vida útil dels equips

En les rehabilitacions energètiques dels edificis, especialment en les actuacions que inclouen mesures de millora de l'envolvent (façanes, cobertes i terra en contacte amb l'aire o el terreny), els costos d'inversió són elevats, i per tant, s'han de realitzar estudis de viabilitat econòmica. Aquests estudis han de tenir en compte, entre altres, els següents factors:
 
-Estalvi d'energia: Percentatge d'energia estalviada arribat un cop aplicades les mesures.
-Estalvi econòmic: Estalvi econòmic aconseguit gràcies a la disminució del consum d'energia.
-Inversió: Cost (€) total de la inversió de la mesura.
-Sobrecoste: Cost (€) de la inversió de millora relacionada només amb l'eficiència energètica (per exemple, cost de l'aïllament, però sense incloure cost d'una bastida, reparació d'esquerdes ...)
-Manteniment: Cost de manteniment anual de la mesura aplicada (€ / any). El cost de manteniment inclou els costos de manteniment totals de l'edifici no només els de la nova mesura aplicada. En el cas d'aplicar només mesures passives, el manteniment té un cost sempre igual, ja que és el de les instal·lacions existents de l'edifici.
-Període de retorn de la inversió: Temps de recuperació de la inversió econòmica total en la mesura de millora.
-Període de retorn de sobrecost de la inversió: Temps de recuperació econòmica de la inversió del sobrecost, és a dir, només de les mesures de millora de l'eficiència energètica.
-Vida útil dels equips: temps aproximat en què els equips mantenen correctament les seves propietats i característiques. Per exemple, en els estudis de viabilitat econòmica es considera que la vida útil d'una caldera és d'uns 15 anys. Passat aquest temps aproximadament, caldrà realitzar la substitució.
 

La rehabilitació en els edificis de consum d'energia gairebé zero

La rehabilitació energètica en els edificis és també un dels objectius de la Unió Europea. En aquest sentit, la Directiva Europea 2010/31 / EU indica, en l'article 9, que "els Estats membres formularan polítiques i adoptaran mesures com ara l'establiment d'objectius, per estimular la transformació d'edificis que es reformen en edificis de consum d'energia gairebé nul. "
 
Un edifici de consum gairebé nul és un edifici que ha reduït les seves necessitats energètiques al mínim sense disminuir el confort i que a més genera l'energia que necessita mitjançant fonts renovables. Tot i que no estableix un calendari d'aplicació, cal tenir en compte a l'hora de realitzar rehabilitacions integrals aquest ambiciós objectiu.

 

PROMPTUARI DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Marc conceptual i normatiu sobre l'eficiència energètica

 • El recorregut de l’energia

Per entendre correctament el Codi Tècnic de l'Edificació i la Certificació Energètica d'Edificis cal conèixer quina és la diferència entre l’energia útil, l’energia final i l’energia primària, conceptes bàsics que apareixen en aquests documents.

 Veure vídeo

 • El nou document HE del CTE

El Document Bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació té l'objectiu de reduir el consum d'energia dels edificis. Recentment s’ha publicat una actualització d’aquest document amb algunes novetats.

 Veure vídeo

 • La importància de la gestió en el consum dels edificis

Hi ha diversos aspectes que condicionen el consum energètic d’un edifici: la forma i orientació, els materials, les instal·lacions, el clima, l’entorn, els usuaris i la gestió. Quan es vol reduir el consum d’energia d’un edifici és molt habitual centrar-se en la pell de l’edifici i/o en les instal·lacions, però l’ús i gestió de l’edifici també són aspectes fonamentals per aconseguir un estalvi important en el consum de recursos.

 Veure vídeo


Avaluació Energètica, Tests i Monitoritzacions de control

 • Informació per a la reducció del consum de recursos

La informació és una eina vital per a iniciar un procés d'estalvi energètic. En primer lloc perquè al tenir informació acurada sobre el funcionament de l’edifici ens permet optimitzar la seva gestió. Però també és interessant perquè si entenem la dinàmica de funcionament de l’edifici podrem plantejar propostes d’intervenció més efectives.

 Veure vídeo

 • Monitorització del consum elèctric a la llar

Cada vegada tenim més aparells elèctrics a casa nostra i això pot generar un cert descontrol en el consum d’electricitat. La monitorització del consum elèctric ens permet conèixer quanta electricitat consumim a cada moment i quins aparells són els responsables del consum.

 Veure vídeo

 • Certificació energètica i Test Energia

Cal conèixer a fons quin és el procediment per a la realització de la Certificació Energètica d'edificis existents i en què consisteix el Test Energia.

 Veure vídeo

 • Instruments de mesura per a auditories energètiques

Per millorar el comportament energètic d’un edifici sempre és recomanable fer un bon estudi previ. Si es plantegen solucions estàndard per a tots els edificis, difícilment s’estaran optimitzant els recursos invertits. Per fer un bon anàlisi de l’edifici cal disposar d’informació de les instal·lacions i dels elements constructius, que no sempre són fàcils d’obtenir.

 Veure vídeo

 • Consells per obtenir imatges termogràfiques fiables

La termografia pot ser molt útil a l’hora d’inspeccionar un edifici, ja que permet visualitzar ràpidament totes les temperatures superficials dels objectes que apareixen a la imatge. És un recurs de gran valor per a determinar si hi ha ponts tèrmics o zones amb risc de condensació.

 Veure vídeo


Aïllar els edificis

 • Millorar l’aïllament dels edificis

Hi ha moltes raons per justificar la millora de l’aïllament dels edificis. Tot i així, sovint es segueix veient com una actuació cara i difícil d’amortitzar en comparació amb la millora dels sistemes actius de climatització. Per valorar correctament la conveniència de millorar l’aïllament d’un edifici cal tenir en compte l’oportunitat (aprofitar una rehabilitació de façana o coberta per fer l’actuació) i el termini. Si es fan actuacions a llarg termini, aïllar l’edifici és una de les primeres opcions, ja que el primer que cal fer és reduir la demanda i després millorar la forma de satisfer aquesta demanda.

 Veure vídeo  Veure vídeo


Sistemes d’aïllament passiu

 • Propietats dels aïllaments tèrmics

A l’hora d’escollir un material per aïllar un edifici, és important conèixer la seva capacitat d’aïllar, però també és important saber què implica la seva fabricació. Diferents aïllaments tenen diferents impactes ambientals, i és important conèixer aquesta informació per no caure en l’error de pensar que qualsevol forma d’aïllar és igual de bona per al medi ambient.

 Veure vídeo

 • Aïllar cobertes

Un bon aïllament millora el comportament tèrmic de la coberta i sovint també n’incrementa la durabilitat. És bàsic conèixer els criteris per a la correcta col·locació de l'aïllament a les cobertes.

 Veure vídeo

 • Estanquitat: complement necessari a l'aïllament tèrmic

L'estanquitat és un element clau per aconseguir consums baixos en climatització. Hi ha casos, en els que l'increment de l'aïllament de l'envolupant de l'edifici no redueix la demanda d'energia.

 Veure vídeo

 • Vidres i estalvi energètic

A la part de vidre d’una finestra se li exigeix que deixi passar el màxim de llum visible, però al mateix temps que tingui una transmissió de calor molt baixa. Hi ha aspectes bàsics a tenir en compte per assegurar que el vidre compleix aquests requisits.

 Veure vídeo

 • Il·luminació natural

Aprofitar la llum del Sol ens permet estalviar energia i oferir confort lumínic als usuaris dels edificis. Malauradament, si no es fa bé, es poden crear enlluernaments i sobreescalfaments que anul·len el confort dels usuaris i l'estalvi energètic.

 Veure vídeo

 • Criteris de selecció de finestres

Les finestres que seleccionem per a la construcció o rehabilitació d’un edifici condicionaran molt la demanda energètica de l’edifici. Per tant a l’hora de valorar el seu preu cal pensar també en el retorn de la inversió en estalvi energètic. D’altra banda l’estalvi energètic en fase d’utilització no és l’únic factor destacat. Cal tenir en compte que el procés de fabricació d’una finestra també pot requerir una despesa energètica elevada, i a més s’hi poden associar altres impactes ambientals molt rellevants.

 Veure vídeo

 • Millorar les finestres existents

La finestra és l’element energèticament més vulnerable de les façanes dels edificis i per tant un element en el que podem aportar una gran millora en l’eficiència energètica dels edificis existents.

 Veure vídeo


Sistemes d’aïllament actiu

 • Aigua calenta sanitària amb bomba de calor

Escalfar aigua fent servir electricitat no té per què suposar una gran despesa d’energia i diners. Les bombes de calor per a aigua calenta sanitària són una alternativa interessant als termos elèctrics convencionals.

 Veure vídeo

 • Bombes de calor per a la climatització d'habitatges

Cal conèixer quins rendiments podem esperar de les bombes de calor, quin principi de funcionament tenen i quins tipus de bombes de calor podem trobar per a climatitzar els edificis.

 Veure vídeo

 • Calderes: eficiència i impacte ambiental

És important aprofundir en el funcionament de diferents tipus de calderes, amb l'objectiu de justificar la diferència de rendiment que podem esperar de cada una d'elles. També és bàsic distingir entre els tipus de combustible i la raó per la qual es considera que la biomassa no té emissions de CO2 associades a la seva combustió.

 Veure vídeo

 • Ascensors eficients

Ascensors sense cambra de màquines, sense els engranatges tradicionals, amb cintes planes en comptes de cables tradicionals, amb acumuladors d'electricitat... Hi ha moltes diferències entre un ascensor tradicional i un ascensor modern. Cal conèixer quins són els elements que diferencien els ascensors eficients de la resta.

 Veure vídeo

 • Estratègies per a l'estalvi d'energia en il·luminació

L'estratègia més coneguda d'estalvi energètic és canviar les làmpades per models més eficients. On hi tenim una bombeta incandescent el canvi a un fluorescent compacte és senzill, i en determinades ocasions uns LEDs també poden ser adequats. Però podem canviar tots els fluorescents d'una oficina per LEDs? Quines altres accions d'estalvi podem considerar?

 Veure vídeo