Constitució, 10-30


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació de grans edificis, mancomunitats i gratacels \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Constitució, 10-30 (Barcelona)

Rehabilitació de façanes:

 • Substitució de baranes, pasamans i mampares divisòries per noves d'acer inoxidable i vidre.
 • Retirada de paviment de la totalitat de terrasses, regularització de pendents, impermeabilització amb poliuretà i col·locació de nou gres.
 • Reparació de cantells, sostres i cornises mitjançant el seu repicat, tractament d'armadures i recuperació de volums amb morters de reparació.
 • Enderroc de morter monocapa de paraments verticals i posterior arrebossat amb morter de calç predosificat.
 • Subministrament i col·locació de nous dintells i escopidors de pedra artificial per a obertures a façanes.
 • Substitució de baixant de fibrociment encaixonat per nou de PVC i posterior restitució de calaix i acabats.
 • Substitució d'enrajolats a paraments verticals de balcons.
 • Revestiment amb pintura anticaronatació sobre elements de formigó armat.
 • Revestiment general de paraments verticals i sostres amb pintura acrílica.
 • Neteja amb llança d'aigua de paraments d'obra vista, decapat químic de pintures i posterior hidrofugat.
 • Impermeabilització de cornises i posterior pavimentat.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?