TRAC ha finalitzat la realització dels treballs de rehabilitació i restauració de la façana i zones comunes de l'edifici de Villarroel 103, ubicat al districte de l'esquerre de l'Eixample. Es tracta de diferents intervencions en un edifici que destaca per la seva façana i el detall del seu vestíbul, escala i zones comuns. 

 

FAÇANA PRINCIPAL

La façana principal està adornada amb torreons ornamentals i pinacles a la part superior de coronament. Els paraments laterals són d'estuc carreuat amb plinto lliscat i interior sobresortit llaurat. El parament central és d'estuc amb marcatge de carreus, i els emmmarcaments i llindes ornamentades són de pedra artificial lliscada. Pel que fa als balcons originals són de pedra revestits de formigó en actuacions anteriors, i les baranes metàl.liques ornamentades tenen ornaments de fossa.

Actuacions que s'han realitzat:

 • Repicat puntual i reestucat amb estuc de les mateixes caracteristiques a l'existent.
 • Decapat manual d'emmarcaments i llindes de pedra artificial, de parament central d'estuc i de torreons i pinacles del coronament.
 • Neteja manual amb aigua i sabons neutres dels paraments laterals d'estuc.
 • Reparació puntual i restucat puntual de llindes i emmarcaments. 
 • Veladura a 3 colors dels diferents elements d'estuc dels paraments i enmarcaments de balconeres.
 • Substitució d'enrajolat ceràmic dels balcons i impermeabilització dels mateixos.
 • Substitució d'ornaments metàl.lics de fossa trencats i reposició dels inexistents de totes les baranes.
 • Neteja manual i reparació puntual dels baixos de pedra natural.
 • Substitució de porta d'accés a la finca recuperant el disseny i geometria de forja ornamentada de l'època original.

 

VESTÍBUL

El vestíbul de l'edifici està format per paraments d'estuc carreuat amb plinto marbrejat i interior llaurat i arrambador de marbre amb ornamentcio tipus "trepa" a la part superior. Es tracta d'un parament amb un tractament fixador "Hidrofix" aplicat en una intervenció dels anys 90 que encara es conserva adequadament. Els sostres presenten policromies originals envernissades i ornamentacions perimetrals i mènsules, d'elements florals de guix.

Actuacions que s'han realitzat:

 • Repicat puntual i reestucat amb estuc acabat lliscat tenyit en massa per igualar-lo a l'existent.
 • Decapat manual de les zones pintades.
 • Neteja manual amb aigua i sabons neutres de la resta de paraments.
 • Neteja manual amb aigua i sabons neutres dels sostres i ornaments, fent especial incisió en la recuperacio cromàtica de les policromies dels sostres, cobertes per un vernís enranciat que ha apagat els colors originals.
 • Pintat de sostre amb veladures siloxàniques, previament a l'aplicació d'una capa base, amb la policromia de referència existent als sostres.
 • Neteja manual i posterior polit d'arrambador de marbre.
 • Decapat i envernissat de porta intermitja amb vitralls.
 • Substitució d'iluminació i bústies.

 

ESCALA 

L'escala presenta paraments d'estuc lliscat i arrambador amb estucat marbrejat i esgrafiat tipus "trepa" a la part superior. El parament també consta d'un tractament fixador "Hidrofix" aplicat en una intervenció anterior que es conserva adequadament i l'arrambador està pintat amb pintura plàstica. 

Actuacions que s'han realitzat:

 • Repicat puntual i reestucat amb estuc acabat lliscat tenyit en massa per igualar-lo a l'existent.
 • Decapat manual de l'arrambador.
 • Neteja manual amb aigua i sabons neutres de la resta de paraments (lloses escala, replans i parets).
 • Recuperació cromàtica del marbrejat de l'arrambador amb tintes a l'oli i emblanquinat de la trepa amb aiguades de calç per retornar-lo al seu estat original.
 • Decapat de passamà de fusta i envernissat.
 • Pintat de barana metàl.lica i sòcol de fusta. 
 • Pintat d'estructura i reixes d'ascensor per ambdues cares.
 • Pintat amb esmalts a l'aigua de les portes de fusta dels habitatges.

 

PATI ESCALA-ASCENSOR

El pati és d'estuc lliscat i presenta esgrafiats a les llindes de les finestres amb un tractament fixador "Hidrofix" que es conserva adequadament. 

Actuacions que s'han realitzat:

 • Repicat puntual i reestucat puntual de l'estuc acabat lliscat amb marcatge de carreus.
 • Substitució de baixants de fibrociment per nous de PVC.
 • Decapat de les superfícies pintades.
 • Neteja manual amb aigua i sabons neutres.

 

PATI CUINES

El pati també és d'estuc lliscat originalment amb un tractament fixador "Hidrofix" que no ha envellit adequadament, es presenta enranciat, engreixat i en punts cremats per l'ambient agressiu d'extractors i calderes que evaquen en aquest pati.

Actuacions que s'han realitzat:

 • Repicat puntual i reestucat amb estuc acabat lliscat.
 • Substitució de baixants de fibrociment per nous de PVC.
 • Decapat de les superfícies pintades.
 • Neteja amb aigua i sabons desengreixants.
 • Polit de la superfícies encrostonades i descohesionades.
 • Pintat d'instal.lacions de gas, aigua i baixants de PVC. 
 • Veladura siloxànica dels paraments.

 

Paraules clau

Serveis associats