Tancat el termini d'admissió d'Informes d'Idoneïtat

El Consorci informa que el dia 5 de desembre a les 23:59h s'ha esgotat la dotació pressupostària i, per tant, es tanca el termini d'admissió de sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat.


Convocatòria
El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha publicat les bases reguladores i la convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges privats, específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona (s’exclou el municipi de Barcelona).

El termini de presentació de les sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat, previ a la sol·licitud d’ajuts, s’obre el 5 de desembre i finalitza el 28 de febrer de 2019. Per a les sol·licituds d'ajuts, el termini s'obre el 10 de desembre i finalitza el 29 de març de 2019. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària, que s'ha fixat en 5.000.000 euros.

A continuació es recullen, de forma breu, alguns dels aspectes més rellevants que incorporen les bases.

Tipus d'actuacions
Es consideren subvencionables les actuacions de conservació que es duguin a terme per reparar les següents deficiències:

a) Les relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.

b) Les relatives a l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic. 

A qui s’adreça
Està adreçada a propietaris, llogaters, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i a propietaris únics d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

Obligacions generals
Destinar l’edifici o l’habitatge a ús residencial.
En cas d’habitatges buits en propietats verticals, el propietari haurà de destinar els habitatges a règim de lloguer protegit durant un termini mínim de deu anys.

Requisits generals
Podran acollir-se als ajuts previstos en aquestes bases aquells edificis de tipologia residencial, que compleixin els següents requisits:

a) Estar finalitzats abans de 1996.
b) Per a actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, els edificis han d’haver estat finalitzats abans de 2007
c) Per a actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, no es requereix el requisit d’antiguitat.
d) Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors, ha d’estar destinada a habitatge.
e) Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment

Protocol de tramitació
Cal sol·licitar telemàticament l’Informe d’Idoneïtat. Una vegada obtingut aquest Informe es podran sol·licitar els ajuts.

La documentació mínima a aportar per obtenir un Informe d’Idoneïtat, a manca de la que demani la convocatòria concreta, és la següent:

- Certificat de l’acord de la comunitat o comunitats de propietaris
- Projecte de les obres a realitzar
- Pressupost desglossat de les obres a realitzar
- Acreditació de l’autorització municipal d’obres o sol·licitud d’aquesta
- Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE)
  a) Informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE)
  b) Certificat d’eficiència energètica (CEE)


 

Font

Paraules clau

Serveis associats