S'ha publicat al DOGC la Resolució GAH/971/2018, de 16 de maig, per la qual S'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres de millora de l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial dels barris gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2018 (ref. BDNS 399237).


Les bases de la convocatòria es regeixen amb la Resolució GAH/1405/2017, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres de millora de l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. També es regeixen per la Resolució GAH/901/2018, de 7 de maig, que la modifica.

 

Pressupost disponible: 1.000.000 €

Destinataris: Juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges que compleixin els requisits establerts a la base 7.3, sempre que els edificis es trobin en l'àmbit d'aplicació assenyalat al punt 2 de la Resolució.
Terminis: El termini de presentació s'inicia a partir del 19 de maig i finalitza el 31 de juliol de 2018.

 

Actuacions subvencionables


Es consideren actuacions subvencionables per dur a terme els ajustos raonables en materia d'accessibilitat les que consisteixin a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent, segons les especificacions tècniques descrites a l'annex 3. En particular:

 

  1. La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
  2. La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com jardins, zones esportives, piscines i similars.
  3. La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
  4. La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.

 

Requisits per poder accedir a les subvencions

 

  • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa del còmput si no és habitatge 
  • 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris. 
  • Disposar del IAE (ITE+Certificat energètic)
  • Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

  • Els edificis d'habitatges han d'estar ubicats en els barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que es detallen en el portal Tràmits gencat.

 

 Disposeu de tota la documentació, impresos a la página web de tràmits de la Generalitat


 

Font

Paraules clau

Serveis associats