L’aparició de la Fàbrica de Ceràmica Nolla constitueix una de les aportacions més destacables de la història industrial valenciana, senyalant la segona meitat del segle XIX com un punt de inflexió en la modernització del sector. Tot i la rellevància de dit material, aquest no ha sigut – fins a dates recents – objecte d’estudis monogràfics, ni de trobades científiques.

Amb l’objectiu d’intentar solucionar aquesta situació i fomentar la investigació, ARAE Patrimonio y Restauración SLP, el Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN), l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona i l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) organitzen el present congrés, centrat en el Mosaic Nolla, els resultats dels quals pretenen conformar una sòlida base per els futurs estudis en aquest camp.

TRAC ha estat present en el congrés com a patrocinador, donant el seu suport per difondre aquest tipus de mosaic i la seva dimensió internacional.

Es tracta de la segona edició, havent sigut la primera convocatòria a l’abril del 2015 en el bressol d’aquesta ceràmica, en el municipi de Meliana (Valencia). La trobada, pionera fins avui, va reunir uns 50 experts en ceràmica, directors de museus de ceràmica, arquitectes, restauradors…

Els objectius del II Congrés Nacional de la Ceràmica Nolla són els de debatre, establir i proposar els possibles enfocaments metodològics, la identificació́ dels problemes de gestió́, els criteris de registre i protecció́, les metodologies i estratègies d’intervenció́, les línies d’investigació́ i reflexió́ i l’activació́ i rehabilitació́ per mitjà de bones pràctiques:

  • Generar intercanvis, experiències i diàlegs sobre projectes i investigacions que defineixen mètodes, resultats i avanços en matèria de salvaguarda dels terres porcelànics Nolla.
  • Promoure el reconeixement de la importació i el valor intrínsec dels històrics paviments per mitjà de la presentació del seu context social, històric i geogràfic.
  • Generar un espai educatiu que permeti la reflexió, construcció de coneixements, recuperació i difusió de les diverses manifestacions del Patrimoni Cultural, com llegat històric que defineix la identitat i promoure el desenvolupament humà.
  • Promoure llaços d’integració i col·laboració entre especialistes, investigadors, institucions locals, nacionals i internacionals que permetin un treball en conjunt.


 

Font

Paraules clau

Serveis associats