L’edifici de Mallorca 178 està sent intervingut pel grup immobiliari Nuñez i Navarro amb el projecte de realitzar una remunta de dues plantes tipus més un àtic, que convertiran la finca en un gran hotel.

Situat a l’Eixample esquerre de Barcelona, l’edifici presenta poca alçada en relació a la resta de l’illa aixamfranada, deixant a la vista les mitgeres dels edificis veïns. Així, la remunta pretén anivellar l'alçada de la finca amb la resta de les finques de l'illa.

L’edifici original data del 1924, va ser projectat per l’arquitecte Antoni Ferrater i Bofill, i la seva composició estètica es basa en el monumentalisme classicitzant.

La intervenció de Trac en aquesta finca se centra en la restauració de la façana d’origen (planta baixa, entresol, principal i planta 1ª) i la posterior integració de la nova façana remuntada tot seguint la mateixa composició de la façana d’origen.

Les actuacions que Trac està realitzant són les següents:

 

FAÇANA D’ORIGEN (treballs de restauració)

 • Restitució de l’estuc filetejat dels paraments generals.
 • Restitució de l’estuc encoixinat de les cantoneres aixamfranades.
 • Reparació de les lloses de balcó de bigueta metàl·lica.
 • Restitució dels elements ornamentals de pedra artificial: balustrades, mènsules, columnes, frontís…
 • Integració cromàtica amb veladures de silicats de potassi.

FAÇANA DE REMUNTA (treballs d’integració i reproduccions)

 • Continuïtat de la composició d’estucs: filetejats i encoixinats.
 • Reproducció de baranes balustrades.
 • Reproducció de mènsules seguint el model original però a escala reduïda acord a la nova alçada lliure d’entre plantes.
 • Reproducció de les baranes originals de forja i palmerons de fossa.
 • Acabat de la planta àtic amb coberta mansarda de pissarra rodona.
 • Integració cromàtica amb veladures de silicats de potassi.
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats