La rehabilitació que l'equip tècnic de TRAC acaba de finalitzar a Via Laietana 26 ha estat una rehabilitació d’envolvents en un projecte d’obra integral, amb criteris de sostenibilitat, restauració i conceptes arquitectònics de nou ús.
 
L’àmbit de la intervenció integral, ha comprès l'obra a la façana principal, la façana posterior, els tres patis interiors, la caixa principal d’escala i el vestíbul principal. El tractament general de la restauració ha tingut un esperit conservacionista amb la intenció de restituir els vestigis i els orígens dels elements, posant en valor l’esperit sobri i l'envellit dels paraments.
 
El detall de les intervencions realitzades ha estat el següent:
 
  • A la façana principal, l’obra ha consistit en la preparació del suport tot eliminant l’afectació de sals, una neteja segons la naturalesa del suport, combinant tècniques de microprojecció d’àrid i detergents neutres, restitució puntual de paraments d’obra vista, restitució d’elements petris com balustrada, llosana de balcó i emmarcaments, rejuntats d’elements petris, manteniment puntual de coberta de mansarda de pissarra i tractament cromàtic del conjunt amb tècniques de veladura de silicats.
 
  • A la façana posterior s’ha seguit el criteri de restitució dels elements d’estucs, llosanes de galeries, fusteries i serralleria de les baranes amb tècniques de restauració.
 
  • En els patis interiors s’ha procedit a buscar els vestigis d’origen i, un cop fetes les reparacions d’estuc, s’ha restituït puntualment l’acabat lliscat filetejat i s'ha recuperat el vestigi dels patis amb tècniques de veladura, donant amb pàtines l’esperit envellit.
 
  • A la caixa d’escala s’ha restituït l’acabat d’estuc lliscat en paraments generals i sostres, i s'ha restaurat l’acabat d’estuc planxat en l'arrambador.
 
  • El vestíbul principal ha integrat un nou estuc tradicional de calç, executat sobre panys cobs i sense juntes, acabat amb pàtines de veladura.
 
Cal destacar que l’obra ha requerit d’interpretar l’esperit original de la finca i el concepte arquitectònic final, tot amb sensibilitat de restauració i adaptat als requeriments i a l'execució d’una important obra integral i el client Promotor Nuñez i Navarro
 
Aquest immoble, propietat de la immobiliària Núñez i Navarro, va ser antigament la conselleria de Política Digital de la Generalitat. Un cop finalitzada la rehabilitació i les obres corresponents, l'associació sense ànim de lucre Tech Barcelona ha obert les portes aquest primer trimestre de l'any a un centre d'innovació enfocat a les companyies emergents de salut i allotjar-hi unes 500 persones. El centre comptarà amb un espai de 6.000 metres quadrats per acollir el projecte que està previst que reuneixi companyies, professionals i projectes del sector salut.
 
 
 
 
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats