La façana de l'edifici de Gran Via 606, al bell mig de l'Eixample, ha estat restaurada i rehabilitada pels tècnics TRAC. Uns treballs minuciosos de neteja de la pedra natural, reparació de l'estuc de calç i reparació dels elements petris ornamentals de la façana. On, a més, s'ha aplicat un tractament cromàtic amb veladures als paraments estucats, i s'han reparat les balaustrades i les baranes. Un abans i un després de l'aspecte final de la façana de l'edifici.

El detall de les intervencions realitzades a l'obra han estat les següents, segons el procés de treball:
 
 • Decapat integral de les superfícies de mènsules decoratives i acabament sota cornisa superior, de terracota, mitjançant l'aplicació de KEIM DECAPANT BIODEGRADABLE.
 • Neteja de pedra natural i artificial mitjançant projecció de silicat d'alumini o vidre micronitzat, a pressió controlada, modificant la pressió, distància d'aplicació i diàmetre dels filtres, en funció de la naturalesa i les condicions de la superfície a netejar.
 • Aplicació de biocida a balcons i cornises amb l'objectiu d'eliminar fongs i líquens adherits de plans horitzontals.
 • Reparació puntual de l'estuc arrebossat fi.
 • Sanejament puntual de les superfícies d'estucatge de calç de paraments verticals de façana que presentin fissures escrostones i/o risc, de despreniments.
 • Restitució de les superfícies prèviament repicades, aplicant una primera capa de morter de calç hidràulica NHL-5 i sorra per regularitzar el suport, per donar els gruixos necessaris per aplicar els estucs d'acabat.
 • Restitució de les superfícies d'estuc sanejades mitjançant l'aplicació de dues capes de morter de calç tradicional elaborat amb calç apagada i sorra de marbre amb pigments minerals, de granulometria diferent, acabat arrebossat imitant la textura i color segons Estudi cromàtic.
 • Reparació puntual dels elements petris ornamentals.
 • Reparació de pedra de la façana mitjançant sistema KEIMFARBEN, consistent en la neteja de les zones afectades, amb aigua a pressió controlada sense additius, posterior sanejament mitjançant el repicat fins a arribar a pedra sana.
 • En cas de pedra erosionada o de textura sorrenca, es consolidaran les zones afectades mitjançant l'aplicació d'impregnació a base d'èsters d'àcid silícic, penetrant profundament a la pedra.
 • A la base correctament humitejada, s'aplicarà amb paleta el morter de base o de fons, Keim-RESTAURO-Grund, prèviament pastat amb aigua.
 • Reparació intensa de barana balaustrada i pilastres.
 • Rejuntat d'emmarcaments de pedra artificial.
 • Neteja i reparació de lloses de balcó.
 • Aplicació de producte hidrofugant en pedra de lloses de balcó de base nanotecnològica específic per a superfícies pètries.
 • Tractament cromàtic amb tècniques de veladura en paraments estucats.
 • Revestiment d'esmalt en baranes de fosa.

 

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats