L'edifici ubicat al carrer Girona 4 és un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres que es va construir l'any 1900 seguint el projecte de l'arquitecte barceloní Ferran Josep Lluís Sagnier i Villavecchia (1858-1931). El promotor de les obres va ser Enric i Victòria de la Riva. L'edifici, objecte d'aquest projecte, es va construir gairebé al mateix temps que l'edifici contigu, a Girona 2, situat al xamfrà de l’illa, la coneguda Casa Victòria de la Riva, amb la qual comparteix no només arquitecte sinó també el promotor, per la qual cosa compartiran característiques comunes.
 
Enric Sagnier va projectar i va construir multitud d'obres a la seva ciutat natal (prop de 300 edificis documentats). La construcció d'aquesta obra coincideix amb la primera etapa de l'arquitecte (fins a l'any 1900) en la qual utilitza un estil eclèctic amb una composició clàssica.
 
El vestíbul de l'entrada principal destaca pel seu estuc de carreus llaurats amb plint marbrejat a les parets, un arrambador de marbre granat i pel seu enteixinat de guix imitació fusta al sostre. Els sòls són de pedra tipus marbre. Una segona porta de fusteria, de fusta i vidres amb formes i motius sorrejats, dona accés a la caixa d'escala i antiga porteria.
 
La caixa d'escala té forma quadrada i està formada per tres trams ascendents entre cada planta i un replà, coberta per una claraboia que dóna lluminositat natural a tota la caixa d'escala. Els paraments de la caixa d'escala es caracteritzen per uns estucs al foc on es diferencien tres zones: una part superior amb tons ocres jaspiats amb grisos de caràcter més neutre; una part inferior d’arrambador granat intens amb vetes de marbrejat; i una sanefa floral amb tons verds i liles que separa la part superior més neutra i la part inferior de l'arrambador.
 
A l'ull de l'escala es troba l'ascensor, de cabina de fusta envernissada i reixes de seguretat d'entramat metàl·lic. Les baranes de l'escala estan formades per mampares de vidre serigrafiades amb àcids, amb fusteries de perfils metàl·lics i passamans de fusta. A les baranes s'observen algunes peces de les fusteries rovellades i la substitució d'alguns vidres originals per altres completament transparents.
 
Amb la remunta realitzada i diferents rehabilitacions al llarg dels 121 anys d'història de l'edifici, les zones del vestíbul, escala i pati central havien perdut la característica ornamental i alegre de l'arquitectura de Sagnier i havien estat tapades amb múltiples capes de pintures i esmalts, estucs a foc o s’havien eliminat alguns elements ornamentals.
 
La nostra restauració ha consistit a recuperar i restaurar el vestíbul, escala i patis interior de llums per tornar-los al seu estat original. Els treballs principals que s'han realitzat al vestíbul i a l'escala han estat decapar les parets dels vestíbuls i caixa d'escales, així com les voltes de l'escala, traient diverses capes de pintura posteriorment aplicades en anteriors rehabilitacions que tapaven els estucs al foc. Aquest ha estat un treball molt laboriós i minuciós, ja que estaven fortament adherides i s'ha hagut de fer aplicant calor i rascant amb espàtula per deixar els estucs de parets i sostres amb l'estuc al foc originals en el seu màxim esplendor, reproduint de nou aquelles zones en mal estat (l'estuc al foc, tant a nivell cromàtic amb olis tintats, com reproduint el parament ceràmic d'estuc al foc tricapa). Per recuperar l'esplendor i la brillantor de l'estuc al foc original es va procedir al polit de tots els paraments, sostres i lloses d’escala.
 
En els enteixinats s'han buscat els colors originals mitjançant cates, però no es van trobar i s'ha restaurat d'acord amb els colors de l'estuc de carreus llaurats amb el nostre equip de restauradors.
 
També s'ha procedit a fer reforços amb malles estructurals de trobada de llosa d'escala i replans, així com cosits d'esquerdes a les llindes de les portes, degudes a moviments estructurals generalitzats de l'edifici.
 
La claraboia que cobreix la caixa de l’escala s'ha substituït per una nova amb estructura d'alumini i vidres translúcids. Als sòls de marbre s'ha procedit a la substitució puntual de peces trencades.
 
Hem substituït totes les instal·lacions elèctriques fins a l'interior dels habitatges, augmentant la potència i doblant línies existents, així com canviant i adequant la il·luminació de vestíbul i escala. També s'ha substituït la bateria de comptadors i tots els muntants de subministrament d'aigua a tota la finca.
 
Les fusteries de fusta de la finca, portes, finestres, elements de vidrieres en vestíbul, s'han decapat i restaurat, mantenint els vidres i elements de ferreria originals, donant-li un acabat amb olis.
 
Imatge final dels treballs de rehabilitació de TRAC a l'escala de l'edifici
 
Resultat de la intervenció de TRAC a la caixa d'escala i a la claraboia de la coberta 

 

Aspecte de l'escala abans dels treballs de rehabilitació

 

Imatge de la claraboia abans de la rehabilitació

 

Paraules clau

Serveis associats