Façana principal de l'edifici una vegada finalitzat el procés de restauració i rehabilitació.
 
L'antiga Casa Bernardí Montells ubicada a la Rambla de Catalunya 15 és un edifici de planta baixa, entresol i quatre plantes pis construït l'any 1892 per l’arquitecte Francesc de Paula Villar i promogut per Delfín i Bernardí Montells. De tipologia premodernista forma part del Sector de Conservació de l’Eixample. L’edifici consta de 3 façanes a Rambla Catalunya 15, el xamfrà i Gran Via de les Corts Catalanes 624.
 
A la planta baixa es troben dos establiments comercials i els nuclis d’escala, a la resta de plantes trobem diversos nombres d’habitatges, oficines i els nuclis d’escala.
 
L’edifici no havia tingut gairebé manteniment, però sí una intervenció amb un revoc de massilles exteriors i revestiment de pintures sobre els estucs existents i necessitava una intervenció molt integral dels elements exteriors. A la vegada una rehabilitació amb mà d’obra especialitzada, estucadors i restauradors per tornar a recuperar el seu màxim esplendor.
 
Les actuacions realitzades per Trac a l'edifici han estat les següents:
 

Façana principal

Sobre els paraments s’ha realitzat un repicat manual selectiu de tota la capa de massilla existent sobre l’estuc original, per recuperar els paraments d’estuc de calç.
 
Les zones en mal estat dels paraments d’estuc de la façana, s’han reparat amb repicats puntuals de zones amb falta d’adherència, bufades o esquerdades, i reconstrucció de les mateixes amb estucs de calç de les mateixes característiques que els existents. S’ha reestucat integralment tota la façana, reproduït els carreuats originals que es van trobar al repicar la capa de massilla i s’ha acabat amb unes veladures sobre el nou estuc d’imitació de carreus de pedra amb vetejats granats com els trobats originalment.
 
En els elements de pedra natural i artificial, com paraments de planta baixa, planta entresol, lloses de balcons, balustrades i elements escultòrics s’han realitzat treballs de  neteja de paraments i d’elements ornamentals de pedra natural o artificial, consistents en projecció de micropartícules de silicat d’alumini o sílice amb granulometria de 0,1-0,5 mm amb pressió màxima de 6 Kg/cm2, eliminant brutícia, pols i eflorescències salnitroses, etc.
 
S’han restaurat les zones de pedra en mal estat, en cornises, paraments, emmarcats de forats i planta baixa, mitjançant morters reintegradors, d’imitació de pedra, de la casa Keim o similar, tenyits amb òxids naturals per igualar el color de la pedra, una vegada neta. I s’han repassat les juntes de pedra, eliminant material en mal estat i refent-se de nou amb morters especials per juntes de la casa Keim.
 
En els elements de pedra natural i artificial com paraments de planta baixa, planta entresòl, lloses de balcons s’ha realitzat una aplicació amb tècnica de veladura de diverses capes successives molt transparents en proporció de 2 al 5% com a màxim – de pintures d'origen mineral, silicat potàssic en emulsió tipus Lasur, sense modificar, de la casa Keim o similar.
 
Pel que fa als elements de coronament de façana i coberta, balustrades i plafons ornamentals s’han reparat amb morters de calç reintegradors i aplicat una jabelga prèvia a la veladura d’acabat.
 
Com a part de la rehabilitació de la façana principal es col·loca un ‘almohadillado’ als emmarcaments de les entrades als locals de planta baixa, imitant i seguint l’estètica dels de planta entresol, seguint la mateixa línia i especejament.
 
Les lloses de balcons s’han impermeabilitzat. Les fusteries de balconeres i porticons s’han restaurat o substituït i s’han polit i pintat amb els colors segons estudi cromàtic. Les baranes de fundició i els elements metàl.lics s’han raspallat i pintat. També s’han eliminat tots els elements fora de normativa com els aires condicionats.
 

Façana posterior 

A la façana posterior s’han recuperat els paraments d’estuc i s’han restaurat els balcons de bigues de ferro i volta a la catalana. Les lloses de balcons a part de sanejar les bigues oxidades i reparar entrebigats, s’han impermeabilitzat amb un tractament superficial sobre el mosaic ceràmic existent que s’ha recuperat i recomposat amb algunes peces que faltaven. S’ha incorporat un trencaaigües ceràmic per protegir la llosa del balcó i els caps de les bigues metàl.liques
 
Les fusteries de balconeres i porticons s'han restaurat o substituït i s’han rascat i pintat segons estudi cromàtic. Les baranes de fossa i els elements metàl·lics s'han raspallat i pintat.
 
Als patis de llums s’han eliminat instal·lacions obsoletes, s’han restaurat els paraments d’estucs i s’han cosit esquerdes estructurals. També s’ha subtituït la claraboia del pati central.
 

Coberta principal 

La coberta principal estava en molt mal estat de manteniment amb humitats i zones estructuralment poc segures. A la inspecció durant l’obra a la cambra de sota coberta es va detectar que les bigues estaven molt oxidades. Per això s’ha hagut de realitzar un reforç estructural de les bigues mitjançant sistema Mecanobiga, s’han reforçat els revoltons de volta a la catalana i s’han sanejat i reconstruït els paraments on recolzen els caps de bigues.
 
Posteriorment s’han sanejat els paraments dels murets de coberta i s’ha procedit a una impermeabilització de la coberta amb acabat de rasilla ceràmica.
 
Imatges del procés de les obres de rehabilitació de l'edifici.

 

Imatge d'arxiu de la Casa Bernardí Montells.

 

Paraules clau

Serveis associats