TRAC està gairebé finalitzant la restauració de l’edifici d'Av. Pau Casals 4, situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta d’una obra amb condicionants patrimonialistes de Districte i IMPU, que presentava molt mal estat de conservació i que ha requerit una intervenció molt tècnica de restauració patrimonial.

Les principals intervencions en les que s’ha treballat són les següents:

  • Decapat per microprojecció de revestiments d’anteriors intervencions que impossibilitaven la transpiració dels estucs.
  • Restitució del revestiment d’estuc tradicional tricapa en parament encoixinats, filetejats i emmarcaments.
  • Restitució d’elements ornamentals d’origen: copes ornamentals de coronament i baranes balustrades.
  • Texturització pètria d’elements ornamentals de pedra mitjançant capa fina de calç.
  • Reparació de llosanes de balcó de pedra artificial i restitució de perfilat de cantells.
  • Impermeabilització de cornisa de coronament amb ZINC natural.
  • Remat perimetral de balcons amb goteró d’alumini.
  • Implantació de bastida tubular adaptada per la correcta explotació publicitària.

Aquesta obra ha requerit feines extraordinàries degut a anteriors intervencions que malmetien la façana: retirada de materials afegits que no deixaven transpirar la pedra o estuc i que els degradaven. El procés d’eliminació d’aquestes capes afegides sobre els materials d’origen, han requerit reestucats i texturitzacions dels elements afectats.

A la façana s’ha implantat una bastida publicitària i aquesta utilització publicitària ha implicat l’ajustament als requeriments patrimonials marcats per IMPU de restituïr tècniques, materials i elements de l’origen de la façana.


 

Paraules clau

Serveis associats