L'obra al carrer Mallorca 288 de Barcelona ha arribat a la seva finalització. Durant mesos, el nostre equip d'experts ha treballat per tornar a aquest edifici la seva esplendor original i els resultats ja es poden veure. Aquest és el detall de les intervencions realitzades pels experts restauradors a l'edifici, on destaquen els treballs de recuperació dels capitells de la tribuna:

 
Restauració de Paraments
 • Decapat en sec de paraments pintats, cercats i mènsules.
 • Reparació d'esquerdes a la superfície.
 • Reparació puntual de la base dʻestuc.
 • Reparació puntual d'elements petris, incloent-hi cercats i mènsules.
 • Rejuntat de cercats per a una aparença uniforme.
 • Reparació puntual de cornises.
 • Restauració d'elements petris de la tribuna.
 • Reestucat de paraments, lesenes i cornises.
 • Veladura de paraments, cercats i mènsules per a un acabat perfecte.
 
Treballs a Balcons
 • Decapat en sec de lloses de balcó i sota tribuna.
 • Reparació de lloses i cantells de balcons de formigó armat.
 • Imitació de textura pèrea en cantells de balcons i tribunes.
 • Enderrocament d'impermeabilització a balcons.
 • Nova impermeabilització de balcons per a una protecció duradora.
 • Reparació de baranes de fosa.
 • Reproducció de la balustrada de baranes de fosa.
 • Remat perimetral amb abocador tipus Schlüter per a un acabat elegant.
 • Reparació de barana balustrada a la planta 2a i nova barana balustrada amb extracció de motlles originals de pedra artificial.
 
Treballs a Tribuna
 • Reparació d'elements petris de tribuna, incloent pilastres base de columnes, columnes, capitells i cornisa. Es van eliminar les àrees en mal estat i es va recuperar el volum perdut amb morter de calç tradicional, seleccionant àrids segons la zona a reconstruir.
 • Consolidació de la tribuna de pedra mitjançant l'eliminació manual de la capa de morter que la recobria i l'aplicació de consolidant.
 • Reconstrucció escultòrica de capitells de columnes amb morter de calç especial per a pedra, recuperant els volums originals de volutes i garlandes.
 • Reparació puntual d'altres elements de pedra de la tribuna, com ara pilastres base de columnes, columnes i parament, mitjançant la recuperació del volum perdut amb morter de calç tradicional.
 
Aquest projecte de restauració al carrer de Mallorca 288 és un testimoni del compromís de TRAC amb l'excel·lència en la restauració d'edificis històrics. Estem satisfets del treball realitzat a la finca per poder tornar la vida i la bellesa a aquest icònic edifici, preservant així la seva herència arquitectònica per a la ciutat i les generacions futures. El projecte i la Direcció Facultativa de l'obra és d'ICA GRUPO.
 

Detall de la façana abans de la intervenció de Trac

 


 

Paraules clau