TRAC està finalitzant la restauració de la façana principal d'Immaculada 25, l’Escola Pia de Sarrià, un magnífic edifici monumental de la zona alta de Barcelona. Novament, TRAC ha estat l'empresa rehabilitadora a qui s'ha encarregat la continuació de més treballs de restauració de l'edifici. Fa uns anys Trac ja va realitzar la rehabilitació de 19 façanes del gran edifici, duent a terme els següents treballs:

 • Reparació i consolidació de baranes balustrades.
 • Sanejament de paraments d'estuc
 • Reparació i impermeabilització de cornisa de coronament.
 • Sanejament de mènsules sota cornisa i balcons.
 • Reparació i consolidació d'impostes de pedra i ceràmiques.
 • Enrajolat d'ampits de finestres.
 • Reforç puntual de llindes.
 • Impermeabilització de llosanes de pedra natural.

 

En aquesta ocasió, l'encàrrec ha estat el de restaurar la façana principal de l'edifici, i degut a la gran extensió de la façana, els treballs s’han dividit en 3 fases d’obra. La fase 1 ha estat la restauració de la zona de planta baixa del torreó central. La fase 2 han estat els treballs realitzats a la façana que es troba al costat esquerre del torreó. I durant la fase 3 s’ha intervingut la façana que es troba al costat esquerre del torreó.

Les feines més destacades que s’han dut a terme han estat les següents:

 • Repicat parcial de paraments d’estuc i posterior reparació amb estuc de calç tradicional elaborat a obra.
 • Neteja de totes les superfícies de façana
 • Afinat de tots els paraments d’estuc amb capa d’acabat arremolinat fi i lliscat segons la superfície.
 • Reparació d’elements de pedra
 • Cornises i terrasses; repicat dels 100% i posterior impermeabilització i pavimentació de les mateixes.
 • Acabats del paraments amb combinació de sols silicats i veladures.

A principis d’agost està previst desmuntar la bastida de la darrera fase.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats