A l'edifici de Cavallers 64, ubicat al districte de Les Corts de Barcelona, TRAC ha realitzat una rehabilitació integral de la pell de façana. 

S’ha eliminat tota la pedra artificial i s'ha realitzat una aplicació de SATE (Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) acabat amb morter acrílic. El SATE consisteix en un conjunt de solucions constructives per aportar l’aïllament necessari als habitatges per l'exterior, a manera d'envoltant tèrmica.

Amb els sistemes SATE es revesteix i aïlla l'exterior de l'edifici adaptant les seves geometries, fins i tot les més complexes, sense discontinuïtat. Així es resolen fàcilment la majoria dels ponts tèrmics de l'edifici.

A més, a l'obra de Cavallers 64, s'ha dut a terme una substitució de tot el cos de lames de la façana principal i la porteria. També s'ha realitzat una reparació de patologies en el formigó de forjats i llosanes, s'han reparat baranes i s'han impermeabilitzat i pavimentat els balcons.

A la planta baixa també s'ha canviat el fals sostre i abans de col·locar el nou sostre, s'ha fet una projecció de poliuretà per millorar-ne l’aïllament.

Amb això, s'ha finalitzat la rehabilitació energètica de l'edifici a 4 vents de Cavallers 64, havent aconseguit una optimització de l'aïllament tèrmic de l'edifici. Amb la Rehabilitació Energètica les factures d'electricitat i calefacció disminueixen i generen estalvi des del primer dia perquè una vegada acabada la rehabilitació ja comença a disminuir el cost energètic.

El detall de les intervencions realitzades a l'obra ha estat el següent:

 • Renovació integral de la pell de façana: eliminació d'aplacat de pedra artificial i formació de nou revestiment SATE acabat amb morter acrílic.
 • Tractament dels forjats i sostres de formigó.
 • Reparació i pintura de baranes metàl.liques.
 • Substitució de cos de gelosia a façana principal.
 • Substitució de gelosia a planta baixa.
 • Substitució dels remats de façana
 • Sanejament i pintura de galeríes, pati d'escala i sostres de balcons.
 • Impermeabilització i pavimentació de balcons.
 • Substitució de fals sostre de porxada de planta baixa, amb projecció d'aïllament tèrmic sota forjat.
 • Nova instal.lació elèctrica a sostre de porxada de planta baixa.
 • Substitució de separadors de balcons.

 

Resultat de l'aplicació del sistema SATE a l'edifici

 

Imatge d'una de les façanes abans de la rehabilitació energètica

 

Paraules clau

Serveis associats