Els treballs de rehabilitació que s'han aplicat a les façanes exteriors, interiors i al pati central de l'edifici d'Àngel Guimerà 73 d'Esplugues de Llobregat, ja han finalitzat.

Ha estat un treball de rehabilitació que ha consistit en diverses fases. En un inici, a les façanes de carrer es van enderrocar els murets dels balcons per instal·lar noves baranes d’acer inoxidable i de vidre (inicialment eren d’obra amb aplacat de pedra artificial). Després es va retirar l’aplacat de pedra dels cantells dels balcons i es va dur a terme una reparació puntual del revestiment de la façana i un revestiment general dels paraments amb sistema antifissures i acabat amb morter acrílic. A continuació es va reparar el formigó als cantells de forjats i balcons, es van col·locar nous escopidors i remats de coronament i es va fer una substitució puntual d’emmarcaments de pedra artificial. Ja per acabar, es va realitzar el revestiment general dels paraments amb sistema antifissures i acabat amb morter acrílic i es van incorporar nous tancaments d’alumini i noves mampares divisòries d’inox i vidre.

El detall de totes les intervencions realitzades a l'edifici ha estat el següent:

  • Enderroc de peto ceràmic de balcons de façanes exteriors i col·locació de noves baranes d'acer inoxidable i vidre.
  • Eliminació de plaques de pedra de cantells de forjats i aplicació de nou revestiment acrílic.
  • Reparació puntual de paraments verticals i aplicació de revestiment acrílic a la totalitat.
  • Substitució de cavallons i trencaaigües.
  • Substitució puntual d'emmarcats de pedra artificial.
  • Neteja i hidrofugació de l'obra vista.
  • Substitució de fusteria tipus tribuna.
  • Reparació i pintura de paraments verticals de pati central.

 

Façana amb els nous balcons i revestiment després dels treballs de rehabilitació 

 

Imatge de les façanes abans de la intervenció de TRAC

 


 

Paraules clau

Serveis associats