A Gran Via de les Corts Catalanes 249, al districte de Sants-Montjuïc, l'equip d'operaris i tècnics de TRAC ja han finalitzat la rehabilitació de les façanes exteriors de l'edifici. S'ha dut a terme un enderroc i una reconstrucció puntual dels balcons de ceràmica armada de l'edifici, així com un enderroc i execució de nou cèrcol perimetral als balcons. A continuació s'ha realitzat un sanejament de serralleria i una impermeabilització i pavimentació dels balcons. I per acabar, s'ha realitzat una reparació puntual i s'ha aplicat pintura els paraments verticals de les façanes.

Les feines en detall que s'han realitzat a les façanes de l'edifici han estat les següents:

 • Arrencada de paviment de balcons existent amb mitjans manuals fins arribar a la base ferma.
 • Sanejament de la base deixant-la a punt per a la restitució de les pendents (si s'escau).  
 • Repicat del revestiment de la cara inferior dels balcons amb mitjans manuals i/o martell elèctric posant especial atenció als bufaments i fissures. 
 • Sanejament de les superfícies del revestiment de façanes amb mit- jans manuals i/o martell elèctric fins arribar al seu suport.
 • Desmuntatge de les baranes dels balcons existents per al posterior muntatge amb fixacions d'acer inoxidable (inclòs en aquesta partida). 
 • Desmuntatge dels tendals existents.
 • Desmuntatge de tots els elements externs obsolets/sense ús.
 • Neteja dels escopidors ceràmics amb aigua a baixa pressió, eliminant la brutícia i la pols acumulada. 
 • Neteja dels plafons i persianes de llibret amb aigua a pressió controlada.
 • Neteja de les finestres i balconeres d'alumini de forma manual.
 • Repicat perimetral de tot el formigó carbonatat del cèrcol fins a 2 cm al voltant de les armadures a tractar. 
 • Supressió armadura cèrcol existent segons secció remanent. 
 • Reconstrucció del volum deteriorat (prèvia neteja amb aigua a pressió del formigó restant i humidificació d'aquest) amb morter Sika Mono- top 412 SFG en dues capes, la segona de les quals portarà incorporada malla de fibra de vidre.  
 • Previsió de cosit d'esquerdes en mur d'obra de fàbrica.
 • Acabat de balcó mitjançant la restitució de pendents (si s'escau) amb 2cm. de morter M-7,5 arribant a 0 al límit del balcó. 
 • Subministrament i col.locació de nou paviment de la casa Greco gres per a exteriors antilliscant i antiglaçades de 25x25. 
 • Formació de minvell per als balcons dels habitatges amb peça de gres del mateix material i especejament que el paviment, protegint l'impermeabilització. 
 • Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, amb morter igual a l'existent i reproduïnt la mateixa textura d'acabat. 
 • Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior i cantell vertical, a més de 3,00m d'alçada amb morter igual a l'existent i reproduïnt la mateixa textura. 
 • Arrebossat reglejat de paraments verticals amb morter de c.p. per a revestir. 
 • Pintat color de paraments horitzontals del revestiment dels sostres dels balcons amb pintura al silicat de la casa Revetón.
 • Pintat color de paraments verticals del revestiment de façana amb tura al silicat de la casa Revetón, incloent preparació del suport, capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat. 

 

Imatge de la façana abans de la rehabilitació

 

Treballs de construcció de nou cèrcol perimetral i pavimentació dels balcons

 

Edifici amb la bastida durant les obres

 

Paraules clau

Serveis associats