Resultat final de la façana després de la rehabilitació realitzada per TRAC
 
TRAC ha finalitzat els treballs de rehabilitació d'una façana tradicional de la Vila de Gràcia construïda el 1900. Es tracta d'una façana que, tal com marca l'època, està composta de morter de calç i estuc.
 
A causa del pas dels anys, així com dels efectes climàtics i atmosfèrics, la façana estava en molt mal estat. Un dels agents que més va incidir en el seu deteriorament va ser la pol·lució ambiental ja que el carrer on es troba, Travessera de Gràcia, és molt transitat, i com a tota la zona és també molt estret.

 

Imatges del deteriorament de la façana de la finca abans dels treballs de rehabilitació

 

ACTUACIONS REALITZADES A LA FAÇANA
 
Amb morters de calç i tècniques actuals s'ha rehabilitat una façana de 120 anys d'antiguitat.
 
En aquesta façana s'ha consolidat l'estuc i s'han fet reparacions puntuals de les parts que estaven massa malmeses per consolids'ha fet una veladura a tota la façana per igualar el color.
 
Per a la correcta execució s'ha efectuat una neteja de l'estuc dels paraments i emmarcats de la façana mitjançant sistema de pressió, així com els emmarcats i la pedra situada a la planta baixa.
 
El procés de restitució de la façana ha comptat amb dues etapes; una primera on s'ha realitzat un arrebossat de calç hidràulica com a base per regularitzar el suport i igualar el gruix de la paret. Posteriorment com a segona etapa s'han restituït les superfícies d'estuc sanejades mitjançant dues capes de morter de calç tradicional amb calç amarada i sorra de marbre amb pigments minerals de diferent granulometria, i acabat raspat amb marcatge d'estuc.
 
Per a les altres zones de façana on no s'ha realitzat l'actuació anterior, s'ha recuperat la darrera capa d'estuc mitjançant l'aplicació de morter de calç tradicional amb calç amarada i sorra de marbre amb pigments minerals de granulometria diferent, amb un acabat imitant la textura del revestiment actual.
 
Per a la recuperació dels esgrafiats s'ha realitzat el calcat del dibuix existent per treure la plantilla que en permetés la recuperació total. Els que presentaven símptomes greus de degradació han estat enderrocats completament per a posterior reconstrucció mitjançant dos capes de morter de calç.
 
Per a la correcta visualització estètica dels acabats s'ha executat una capa de veladura de silicats de potassi. Aquest revestiment té com a finalitat igualar les tonalitats en superfícies de pedra i/o estuc de calç amb les zones reparades.
 
S'ha realitzat la reparació de la imposta sota la cornisa que ha consistit en un repicat de la superfície per a posterior recuperació dels volums perduts amb morter de calç amarada.
 
S'han impermeabilitzat tots els balcons i s'han canviat els paviments. També s'han repassat i pintat totes les baranes metàl·liques.
 
Les balustrades de la coberta comunitària presentaven fissures deixant el ferro vist en alguns casos. S'ha donat especial atenció al sanejament de l'òxid de les armadures.
 
Les lloses dels balcons s'han reparat tant a la part inferior com als cantells per a la posterior aplicació de veladures del color determinat per l'estudi cromàtic de la finca.
 
Finalment s'han tractat les baranes metàl·liques mitjançant un sanejament dels ancoratges, escatat de la totalitat de la barana i posterior pintat amb pintura a l'esmalt antioxidant.
 

 

 

 

 

Paraules clau

Serveis associats