L'equip tècnic de TRAC ha realitzat dues rehabilitacions energètiques a les façanes de Travessera de les Corts 142-144 i Travessera de les Corts 150, al districte de Les Corts. A les dues façanes, de mateixes característiques, s'hi ha realitzat la mateixa intervenció: la instal·lació de façana ventilada amb subestructura autoportant de Sistema Masa i acabat aplacat porcellànic. S'ha treballat cada una de les façanes en fases diferents i en aquests moments ja s'han donat per acabats els treballs tècnics a ambdues façanes, podent contemplar els acabats i beneficis de la intervenció.

El sistema de façana ventilada permet aportar més aïllament tèrmic a l'edifici, ja que la separació del revestiment respecte al tancament permet allotjar una capa aïllant i admet la lliure circulació d'aire per la càmera, amb els avantatges que això suposa en termes d'estalvi energètic.

A més, la instal·lació d'aquest tipus de sistema requereix menys manteniment, degut a que les plaques de revestiment es col·loquen amb una junta perimetral, que evita qualsevol tipus de patologia derivada de la pròpia dilatació del material, i garantint que el material en preservi el bon aspecte (sense aparició d'esquerdes o fissures per tensions restringides). D'altra banda, el revestiment ofereix una protecció davant de la incidència directa del sol i pluja sobre la resta de capes (aïllament i tancament) esmorteint els canvis bruscos de temperatura, i perllongant així la seva vida útil.

El detall del procés de treball que s'ha realitzat en la instal·lació de la façana ventilada ha estat el següent:

  • Enderroc d’aplacats de pedra de parament vertical i d’acabat gresite.
  • Regularització de parament vertical per a planimetria de posterior estructura façana ventilada.
  • Instal·lació de façana ventilada composta per subestructura autoportant d’alumini de Sistema Masa i acabat aplacat porcellànic. 
  • Reforç perimetral dels balcons amb nou armat d’acer inoxidable.
  • Impermeabilització i nou pavimentat de balcons. 
  • Substitució integral de fusteries i persianes per nous elements d’alumini.

 

Imatges de detall de la finalització de la façana de Trav. Corts 142-144:

 

Imatges de la façana de Travessera de les Corts 150 un cop acabada la rehabilitació energètica:

 

Aspecte de la façana abans de la intervenció de TRAC:


 

Paraules clau