Al districte de Les Corts, al carrer Cavallers 61, TRAC ha finalitzat els treballs de rehabilitació energètica de la finca. Concretament, s'ha dut a terme la rehabilitació incorporant una façana ventilada amb el sistema Frontek, dissenyat pel revestiment exterior de les façanes i que presenta grans avantatges constructius, com la seva resistència i durabilitat, la facilitat d'instal·lació, la seva excel·lent estabilitat o la lleugeresa del sistema damunt del paviment.

Actualment, la façana ventilada és el sistema constructiu més eficient per al tancament d'edificis.Les façanes que no estan aïllades correctament suposen una pèrdua energètica considerable en habitatges particulars i altres edificis. En canvi, la façana ventilada crea una cambra d'aire a la façana exterior de l'edifici que afavoreix l'estalvi energètic.
 
A l'edifici de Cavallers 61, el procés de treball que s'ha dut a terme ha estat el següent:
 
 • Enderroc i extracció de l’aplacat de pedra existent de la façana.
 • Reparació de frontals de forjat de formigó, tractament i protecció d’elements metàl·lics estructurals.
 • Formació de façana ventilada, amb sistema format per mènsules de sustentació ancorades mecànicament a parament, perfils verticals d’alumini en forma de T, i aïllament tèrmic amb panells de llana mineral de 6cm de gruix. Aplacat de la façana amb peça de gres extrusionat tipus Frontek, de 40x80cm, col·locada en posició horitzontal, amb grapes específiques del sistema cargolades a els perfils d’alumini.
 • Remats perimetrals, de brancals, i en el coronament de façana amb xapa d’alumini Termolac.
 • Folrat de frontals de balcons i finestres amb panells d’alumini Composite.
 • Impermeabilització de les jardineres amb sistema de membrana de poliuretà i substitució de gàrgoles per noves d’acer inoxidable.
 • Substitució de les rajoles dels ampits de finestres, prèvia aplicació de nova impermeabilització i acabat amb rajola ceràmica vermella amb trencaaigües.
 • Sanejat i pintat de baranes de balcons i finestres amb esmalt sintètic.
 • Reparació i pintura de paraments de la coberta comunitària.
 • Substitució de les gelosies dels safareigs per noves d’alumini lacat amb lames mòbils.
 • Col·locació de xapa perforada i lacada amb registres per ocultació de muntants d’instal·lacions.
 • Reparació i pintura de paraments d’obra dels baixos de l’edifici.
 • Pintura d’elements metàl·lics amb esmalt sintètic a la planta baixa.
 • En els paraments del porxo d’accés a la piscina comunitària, s’ha col.locat el sistema de façana ventilada amb aplacat, s’han reparat i pintat la resta de paraments i sostre, i s’han instal·lat noves lluminàries decoratives.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats