TRAC ha finalitzat la rehabilitació dels patis, escala i instal·lació d'un ascensor a l'edifici de Carme 31, al districte de Ciutat Vella. Els treballs han consistit en la formació de recinte i instal.lació d'ascensor, la modificació d'escomesa de llum i aigua i nova instal.lació elèctrica per ascensor. A més, ha estat necessària realitzar una reparació de revestiment de patis amb estuc tradicional, una unificació de sortides de fums, unificació cromàtica de tancaments, i un pintat d'instal.lacions i sanejament de mitgera.

Els resultats finals de la instal·lació i la rehabilitació han estat molt satisfactoris, donant un aspecte molt cuidat als espais comuns de l'edifici, que abans no tenia.

Imatge d'un pati abans de la rehabilitació

 

Treballs de formació de recinte d'ascensor i col·locació de paviment de rajola ceràmica fina 

 

Instal·lació d'ascensor finalitzada

 

Resultat final de la rehabilitació dels patis

 

Les feines en detall que s'han realitzat a cadascun dels patis, escala, coberta, ascensor i mitgera són els següents:

PATI 1
 • Arrencada de coberta 

 • Coberta de policarbonat 

 • Formació de sostre 

 • Desguàs de coberta 

 • Pintat de fals sostre 

 • Modificació pas d'instal·lacions 

 • Repicat d'arrebossat 

 • Arrencada coronament de pati 

 • Cosit d'esquerdes 

 • Col·locació d'escopidors 

 • Revestiment de paraments 

 • Pintat de paraments verticals 

 • Restauració de finestres i canvi de vidres 

 • Pintat de finestres 

 
PATI 2
 • Modificació d'obertures per adaptar-les a sortida de l'ascensor a planta
 • Modificació d'obertura pati planta principal 

 • Forat de paviment per pas d'ascensor 

 • Retirada d'estenedors 

 • Repicat d'arrebossat 

 • Arrencada d'escopidor 

 • Arrencada de coronament de pati 

 • Cosit d'esquerdes 

 • Col·locació d'escopidors 

 • Revestiment de paraments 

 • Pintat de paraments verticals 

 • Restauració de finestres 

 • Pintat de finestres 

 • Pintat de baranes o reixes 

 • Modificació del pas d'instal·lacions 

 • Modificació de desguàs 

 
PATI 4
 • Pintat de finestres 

 • Pintat de reixa del pati 

 • Pintat de paraments 

 • Enderroc de voladiu 

 
ESCALA
 • Arrencada de revestiment d'esglaó 

 • Arrencada de paviment 

 • Reposició de paviment d'esglaó 

 • Paviment de rajola ceràmica fina 

 • Pintat de paraments d'escala 

 • Pintat de barana 

 • Reparació de parament d'escala 

 • Subministrament i col·locació d'extintors 

 
COBERTES HABITATGES DE PATI 1
 • Enderroc de paviment de coberta 

 • Arrencada de coberta de fibrociment 

 • Formació de pendents 

 • Nova bunera 

 • Enrajolat de coberta 

 • Preparació per la impermeabilització 

 • Impermeabilització 

 • Feltre separador de la impermeabilització 

 • Col·locació de minvell 

 • Modificació de desguàs 

 • Formació de nou sostre 

 • Col·locació d'aïllament tèrmic 

 • Col·locació d'aïllament tèrmic
 • Col·locació de fals sostre 

 • Modificació de les instal·lacions 

 • Pintat de sostre i repassos habitatge coberta 

 • Col·locació de nou escopidor 

 
PLANTA BAIXA
 • Formació de fossat d'ascensor 

 • Nova barana per embarcament d'ascensor 

 • Tapiat de finestra de planta baixa
 
ASCENSOR VIDRE
 • Formació de recinte d'ascensor 

 • Instal·lació d'ascensor 

 • Instal·lació elèctrica per ascensor 

 • Modificació d'escomesa de llum 

 • Instal.lació de línia de telefon per ascensor 

 
MITGERA
 • 
Regularització de la base
 • Col·locació de SATE a mitgera
 • SATE amb sistema weber.therm mineral de WEBER
 

 

Paraules clau

Serveis associats