TRAC està duent a terme la rehabilitació del conjunt arquitectònic que gira entorn a l'emblemàtica Plaça Sanllehy i que està format per tres finques: Mare de Déu de Montserrat 19-21, pl. Sanllehy 8 i Pl. Sanllehy 10.
 
El conjunt està format per planta baixa més vuit plantes, disposant de quatre habitatges per planta. Els envoltants estan conformats per tancament d'obra vista i terrasses en voladís emmarcades per ampits acabats en pedra artificial i barana de ferro. Aquests ampits de pedra artificial són l'objecte principal de la rehabilitació.
 
Actualment, TRAC està desenvolupant l'execució de les diferents finques de referència, iniciant els treballs per la finca Mare de Déu del Port 19-21 i continuant per les finques Sanllehy 10 i posteriorment Sanllehy 8.
 
Les principals patologies trobades a les finques es troben al voltant dels fronts de les terrasses de façanes, essent en resum:
 
  • Aplacat de fronts de terrasses fissurats i amb armadura interna a la vista, a causa de l'oxidació de l'armadura i del despreniment del recobriment.
  • Jàsseres en voladís, que defineix l'estructura principal de les lloses de terrasses, en procés d'oxidació.
  • Bigues de formigó pretensat, amb deficiències.
  • Baranes metàl·liques rovellades o amb falta de manteniment.
  • Sostres amb arrebossat desprès o fissurat.
Amb tot això, les actuacions prioritàries han anat dirigides a:
 
  • Enderroc integral de l'actual aplacat de pedra artificial i baranes existents.
  • Tractament de l'estructura metàl·lica que suporta les lloses de terrasses.
  • Regeneració de les bigues de formigó pretensat, que conformen els fronts de terrasses, mitjançant morters d'altes prestacions estructurals (classe R4).
  • Regeneració d'interior de les baranes de terrasses, mitjançant morters de reparació. Instalació de noves peces d'acabat de fronts de terrasses, conformades en GRC, que defineixen un conjunt de front i barana integrat en el mateix material. Posteriorment s'instal·laran vidres armats, a manera de barana.
  • Altres actuacions de manteniment, com ara la substitució del fals sostre de fusta sota tribuna o la neteja i hidrofugat dels elements de pedra en planta baixa i altell.
A més de la pertinent solidesa dels envoltants, amb aquesta rehabilitació es pretén aportar a la finca d'una nova imatge més actualitzada, realitzada amb materials d'avantguarda, aconseguint un conjunt més lleuger, més sòlid i més perdurable en el temps. Tot això, mantenint la coherència arquitectònica i l'essència original de l'edifici.

 

Paraules clau

Serveis associats