TRAC ha realitzat la rehabilitació de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres de Pg. Sant Joan 118 situat a l'Eixample i que destaca per la seva alçada especial i la seva ubicació al xamfrà del carrer Provença, formant un conjunt harmoniós amb els números 116 a 120 de Pg. de Sant Joan i el número 349 del carrer Provença.
 
En el moment de començar les obres, la façana principal presentava una afectació greu en l'estat i fixacions dels aplacats de pedra que envolten els cantells de forjat dels balcons. Aquesta problemàtica es va originar a causa de la mala evacuació de l'aigua de pluja per la manca de l'abocador perimetral i per una defectuosa impermeabilització. A més, des de l'equip tècnic es va identificar una degradació excessiva dels ancoratges de les baranes, resultat de la manca de manteniment i corrosió, fent-ne inevitable la substitució integral.
 
Les accions dutes a terme per abordar aquestes afectacions de la façana de l'edifici han inclòs la reparació del cantell de sostre per rebre el nou aplacat.

 

A més, s'ha fet la substitució de l'aplacat de pedra artificial.

 

I també s'ha procedit a fer la substitució de les baranes.

 

Totes aquestes intervencions, a més de millorar l'estètica original de l'edifici, també n'han millorat la seva integritat funcional.

 


 

Paraules clau

Serveis associats