A l'obra de Bruc 31 TRAC ha realitzat la recuperació de la façana original de l'edifici, l'única part que s'ha conservat de l'edifici, on el grup constructor i immobiliari Núñez i Navarro està duent a terme la construcció d'un nou hotel.

 
 

Els treballs de rehabilitació de l'equip Trac a les façanes exteriors de l'edifici en xamfrà estan gairebé acabades. S'han realitzat les següents intervencions:

  • Neteja mecànica dels elements de pedra artificial i baranes de forja.
  • Renovació del revestiment d'estuc de paraments verticals amb calç grassa.
  • Reparació de balcons de pedra i revestiment amb morter petri.
  • Reparació de balcons de biguetes metàl.liques i ceràmica i formació de xapa de compressió reforçada.
  • Reparació de cornisa i impostes, amb reintegració volumètrica amb morters petris.
  • Reparació de barana balustrada i substitució de balustres irrecuperables.
  • Repàs de volums a emmarcaments i mènsules de pedra, acabat amb veladures de silicats.
  • Sanejament d'ancoratges i retorns de baranes.
  • Reintegració cromàtica dels elements de pedra.
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats