Trac està realitzant la rehabilitació de Sants 93, un edifici modernista construït el 1902 que es troba situat davant de la Plaça de Sants. Durant tots aquests anys a l'edifici s’hi han realitzat només actuacions puntuals de reparació. Ara, per primer cop, la Propietat s'ha plantejat dur a terme una actuació integral a la façana principal, façana posterior i pati mitger, més algunes actuacions de manteniment puntual a la coberta.

La descripció en detall de les actuacions a realitzar són les següents:

FAÇANA PRINCIPAL

 • Muntatge de bastida.
 • Reparació exhaustiva de cantells i baixos de balcons descobrint i tractant els perfils metàl·lics.
 • Reparació estuc es mal estat recuperant el esgrafiat del fris de coronament.
 • Reparació emmarcaments de pedra artificial.
 • Reparació i neteja de elements de pedra dels baixos.
 • Reparació impermeabilització i enrajolat de cornisa de coronament.
 • Impermeabilització i enrajolat part superior de balcons.
 • Neteja i aplicación de veladures tant del estuc com de la pedra arificial.
 • Pintat de fusteries, persianes de llibret i elements metàl·lics, incloent el tractament de la tribuna de ferro que es projectarà amb sorra, repararà i substituirán els vidres.

FAÇANA POSTERIOR

 • Muntatge de bastida
 • Tractament de jàsseres metàlliques de obertures de façana.
 • Reparació del fris i muret de  coronament.
 • Reparació paraments en mal estat i refer reparacions antigues realizades amb morters de ciment i realitzant-les novament amb morter tradicional de calç.
 • Sanejament i reparació de rosetons ornamentals muret lateral del pati.
 • Impermeabilització i enrajolat de Terrassa inferior que dona a la façana.
 • Eliminació instal·lacions i elements obsolets incloents tubs de fibrociment.
 • Reparació i pintat de fusteries modificant una de les obertures de finestres de manera que permeti el accés i manteniment de la Terrassa existent.
 • Neteja i aplicació de veladures als paraments.
 • Pintat de baranes i elements metàl·lics.

PATI MITGER

 • Desmuntatge claraboia superior per poder treballar.
 • Feines en vertical.
 • Reparacio paraments.
 • Substitució baixants de fibrociment.
 • Eliminació canonades obsoletes de plom.
 • Neteja i pintat de paraments.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats