TRAC està finalitzant la tercera fase de la rehabilitació d'un edifici integrat dins el conjunt arquitectònic denominat "Estrelles Altes" al districte de Sants-Montjuïc. Aquest conjunt va ser promocionat durant els anys 70 per l'organisme públic ADIGSA.

L'edifici en el qual l'equip TRAC està treballant en aquests moments és un edifici aïllat i amb façanes a quatre vents, format per estructura de formigó armat, amb 17 plantes d'alçada. L'edifici allotja 8 habitatges per planta fins a la planta 16 i quatre habitatges dúplex a la planta 17.

L'obra de rehabilitació de façanes s'ha plantejat en quatre fases. La primera, va ser realitzada per un altre contractista, que va intervenir a la façana sud. La segona (façanes nord) ha estat ja executada satisfactòriament per Trac, havent-se lliurat a l'agost de 2015.

Actualment, TRAC està desenvolupant l'execució de la fase tercera (façanes est), que serà lliurada en el mes d'agost de 2016, i quarta (façanes oest), que s'iniciarà al setembre de 2016 i serà lliurada al març de 2017.

Les principals patologies trobades a les finques han estat, en resum:

 • Formigó que conforma lloses de voladissos (terrasses) amb despreniments, fronts de forjat fissurats i armadura interna en procés de corrosió.
 • Lloses de balcons amb falta d'estanqueïtat.
 • Dipòsits d'aigua a coberta amb falta de manteniment (sistema antiincendis).
 • Panys d'obra vista amb patologies de fisuració i despreniment d'algunes peces.
 • Gelosies de formigó amb despreniments o esquerdats.
 • Acabats fisurats o, en general, amb falta de manteniment.
 • Elements de serralleria oxidats o amb falta de manteniment.
 • Peces ceràmiques de trencaaigües trencades o despreses

Amb tot això, les actuacions prioritàries han anat dirigides a:

 • Rehabilitar les lloses en voladís, aconseguint una solidesa i una estanquitat d'aquests elements. La rehabilitació ha consistit en el repicat dels fronts, fins aconseguir deixar descoberta l'armadura interna, per al posterior tractament mitjançant producte passivador de l'òxid. Posteriorment s'han regenerat els volums originals mitjançant morters d'altes prestacions estructurals (classe R4) per acabar amb un tractament de protecció superficial, a base de pintura acrílica siliconada. Un cop rehabilitats els fronts de terrasses en voladís, s'ha procedit a impermeabilitzar les lloses, mitjançant làmina de poliuretà, i posterior pavimentat amb peça ceràmica de gres.
 • Rehabilitar el parament general de façana, repicant aquelles zones que ho requerien i reparant mitjançant morter. S'ha realitzat una acabat final amb pintura siliconada d'altes prestacions, imitant prèviament la textura original.
 • Instal·lar noves peces ceràmiques vidriades, de les mateixes característiques a les originals.
 • Reparar la serralleria (baranes i tancaments), substituint alguns trams, substituint la totalitat d'ancoratges encastats i posterior polit i aplicació de protector i acabat de pintura.
 • Substituir de manera integral alguns dels trams de gelosies que cobreixen els safareigs i que estaven conformades en formigó, amb un estat molt deficient. S'han reproduït les mateixes gelosies però conformades en fibra de polièster, per tal de dotar-les d’una major durabilitat i menor pes. L'acabat s'ha realitzat amb la mateixa pintura que la resta de la façana.
 • Netejar i consolidar els trams d'obra vista, prèvia substitució d'aquelles peces que ja presentin una patologia greu o s'hagin desprès.
 • Altres actuacions de manteniment, com la incorporació de sistemes anti-coloms o el buidatge i reimpermeabilizació dels dipòsits d'aigua del sistema antiincendis de què disposa la finca en la seva coberta.

Amb aquesta rehabilitació s'aconseguirà aportar a la finca una solidesa general dels envoltants i tots els elements que els conformen, així com una protecció per al bon manteniment futur dels mateixos.


 

Paraules clau

Serveis associats