Trac està treballant en la rehabilitació d’una gran comunitat de propietaris a Porta Diagonal 30, a Cornellà.

Les feines que s’estan duent a terme són la demolició del revestiment dels cantells de forjat en mal estat, la reparació dels cantells de forjat de formigó armat mitjançant sanejat d’armadures, passivat amb resines epòxid i reconstrucció de forjats amb morters d’alta resistència i baixa retracció, i segellat de juntes de dilatació existents.

També s’està treballant en els revestiments dels cantells de forjat mitjançant subministrament i col·locació de xapa d’alumini d’ 1,5mm d’espessor i cargols inoxidables col·locades en dos peces solapades amb doble goteró. Finalment es duu a terme un repintat de sostres de balcons i sanejat i pintat de baranes de ferro.


 

Paraules clau

Serveis associats