El perfil més buscat aquest primer semestre 2018 continua essent el de cap d’obra, fet que ja es va poder observar en les estadístiques del 2017 del CAATEEB.

Aquest perfil al llarg del primer semestre del 2018 ha rebut un total de 116 ofertes, i és destacat per: Planificar, coordinar i supervisar la execució de les obres que l’empresa li ha assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa, i reportant informació, si procedeix, al cap de grup.

En segon lloc, hi destaca el Tècnic d’Estudi. Aquest perfil professional ha sigut demandat en 90, les seves funcions són: col·laborar amb el cap de Departament d’estudis en les tasques operatives derivades de l’elaboració d’amidaments i pressuposts del projecte en estudi, i assistir-lo, entre d’altres.

A continuació, podem veure que el tercer perfil més buscat és el de Director d’Execució d’obres. Aquest perfil ha obtingut, fins al moment, 41 ofertes, i duu a terme la direcció de l’execució material de l’obra i el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i la qualitat de l’edifici.

I finalment, i no menys important, en quart lloc està el Cap de Producció, el qual té 29 ofertes. Aquest perfil professional dona suport al cap d’obra en el control diari de la producció de l’obra i del agents que intervenen. Vetllen pel compliment de la planificació, els costs i els estàndards de qualitat i seguretat establerts.

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats