Ajuts per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona. Obert el termini d'admissió de sol·licituds d'Informes d'Idoneïtat.
 
L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a la millora de l'accessibilitat en edificis residencials de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de millorar les condicions i la qualitat de vida de les persones.
 
A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents relatives a la convocatòria d'accessibilitat 2017.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

La convocatòria d'accessibilitat 2017, destina els ajuts a edificis d'ús residencial de titularitat privada, per a qualsevol actuació relativa a la MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT (instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes,...).
 
S'inclouen en aquest Programa tots els edificis plurifamiliars ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges unifamiliars i els habitatges d'ús turístic.

Haig de demanar un informe d'idoneïtat previ a la sol·licitud d'ajuts?

Sí. Els ajuts són relatius a la millora de l'accessibilitat en les zones comuns d'edificis d'habitatges. El vostre tècnic haurà de sol·licitar l'informe d'idoneïtat de manera telemàtica a una entitat col·laboradora del Consorci.

Quan hagueu obtingut l'Informe d'Idoneïtat, haureu de sol·licitar els ajuts, dins d'aquesta convocatòria 2017, a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana.

Quines passes s'han de seguir?

El primer pas és sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat a una de les entitats col·laboradores del Consorci. Per sol·licitar aquest Informe, el vostre tècnic haurà de presentar a l'entitat col·laboradora i de manera telemàtica la documentació següent:
 
 • Informe tècnic de l'estat de conservació de l'edifici (IITE), junt amb la sol·licitud del Certificat d'Aptitud de l'Edifici que s'hagi presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya.
 • Determinació de les condicions bàsiques d'accessibilitat.
 • Certificat d'eficiència energètica de l'edifici, junt amb l'etiqueta de qualificació energètica.
 • Projecte tècnic.
 • Fotografies dels elements que es veuran modificats.
 • Pressupost real de les obres, desglossat per capítols i partides. Si el pressupost supera els 50.000 €, haureu de presentar dues ofertes més d'empreses diferents i, en cas que no trieu l'oferta més avantatjosa, haureu de presentar una memòria explicativa que ho justifiqui. En cas que ja hagueu realitzat algun pagament amb anterioritat a la sol·licitud dels ajuts, no caldrà que presenteu les altres dues ofertes.
 • Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes, certificats, despeses de tramitació,...
 • Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal corresponent.
 • Imprès 1 - Declaració responsable.
Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, haureu de presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
 
 • Imprès 2 - Sol·licitud dels ajuts, degudament omplerta i signada.
 • Còpia de l'Informe d'Idoneïtat.

Quin és l'import de la subvenció?

El percentatge subvencionable és del 50% del cost de les obres, fins a un màxim de 4.000 € per habitatge i per cada 100m² útils de local. 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

Per sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat disposeu fins el 15 de setembre de 2017. Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, podeu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 29 de setembre de 2017.

Recordeu que es poden tancar les admissions de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.

Quin és el termini per fer les obres?

El termini d'execució de les obres és el que s'indica a la llicència o autorització municipal però, per obtenir la subvenció, aquest no podrà excedir de 16 mesos, comptats des de la data que figuri en el certificat d'inici de la mateixa.

Dit termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin a més de 40 habitatges.
 
 
 

Podeu consultar tota la informació complerta a la web del Consorci Metropolità de l'Habitatge.


 

Font

Paraules clau

Serveis associats