TRAC ha finalitzat la rehabilitació de la façana principal de Passeig de Gràcia 91, una altra finca patrimonial de la zona més destacada de l’Eixample que novament diposita la seva confiança en les mans expertes de Trac.

El detall dels treballs realitzats han estat els següents:

 • Recuperació de superfície de pedra natural, lloses de balcons i pedra artificial mitjançant decapat amb microprojecció de sorra de sílice.
 • Repicat integral del revestiment existent fins a base ferma de paret de tancament d’obra.
 • Restitució d’estucs, tant filetejat com encoixinat, mitjançant revestiment d’estuc de calç tradicional tenyit en massa.
 • Tractament cromàtic d’elements petris amb tècniques de veladura.
 • Reparació d’emmarcaments i elements ornamentals de pedra mitjançant restitució de volums i perfilats amb morters petris.  
 • Enderroc i reconstrucció de nou balcó mitjançant estructura metàl·lica, formigonat i revestiment d’estuc de calç.
 • Substitució de bigues de balcons amb pèrdua de secció per a nous perfils estructurals.
 • Passivat de bigues de balcons, restitució de volums i integració amb estucs de calç d’acabat.
 • Reparació de sostres i cantells de balcons restituint textures i perfilats.
 • Reparació de barana balustrada i substitució de balustres per noves reproduccions.
 • Impermeabilització de lloses de balcons i acabat superficial amb texturització i cromatisme petri.
 • Reparació puntual de serralleria de baranes i revestiment.
 • Reparació puntual de fusteries, tant balconeres com persianes de llibret, i revestiment.

L’obra ha comptat amb explotació publicitària: implantació de bastida adequada als requeriments de la correcta instal·lació de lones i coordinació Trac entre els agents. L’explotació publicitària implica que l’obra s’ajusta als requeriments patrimonials marcats per l’IMPU on es restitueixen tècniques, materials i elements de l’origen de les façanes.

 


 

Paraules clau

Serveis associats