Ja està finalitzada l'obra de Santuari 65, al barri del Carmel, on s'han intervingut la façana posterior i dues mitgeres. A l'edifici s'ha dut a terme una rehabilitació energètica amb sistema SATE per tal de millorar el seu aïllament tèrmic exterior.

Els sistemes SATE (Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) consisteixen en un conjunt de solucions constructives per aportar l’aïllament necessari als habitatges per l'exterior, a manera d'envoltant tèrmica.

Amb els sistemes SATE es revesteix i aïlla l'exterior de l'edifici adaptant les seves geometries, fins i tot les més complexes, sense discontinuïtat. Així resolen fàcilment la majoria dels ponts tèrmics de l'edifici.

Aprofitar un rentat de cara de l'edifici o qualsevol altra millora a la façana suposa la millor ocasió per aïllar l'edifici amb els sistemes SATE.

A la façana posterior de Santuari 65 s'ha aplicat un SATE tradicional de la casa Weber, de placa de porex i acabat amb revestiment acrílic. S'han posat xapes d’alumini lacades als trencaaigües de les finestres i de balconeres i com a remat de tota la part superior de la façana. També s'han posat estenedors nous, i per tal d'uniformar les fusteries s'han pintat totes de color blanc, tant les de fusta, les d’alumini com les persianes existents.

Les façanes mitgeres s'han fet amb un SATE projectat, també de la casa Weber, del tipus WEBER THERM AISLONE. Consisteix en morter barrejat amb aïllament tèrmic que s’aplica  amb màquina de projectar. S'han fet diferents gruixos i dos colors perquè la superfície era molt gran i per jugar una mica amb l’estètica. El departament de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona és qui ha decidit els colors, i a més ha obligat a fer a la part superior unes perforacions a la xapa de remat, creant un cubícul aïllat, perquè poguessin fer nius les orenetes que hi ha al barri. Aquestes mitgeres també estan rematades per la part superior de perfils d’alumini lacats.

El detall de les intervencions realitzades a la façana posterior i mitgera són les següents:

  •      Execució de sistema d'aïllament tèrmic en façana posterior (RE-SATE), acabat amb revestiment acrílic.
  •      Reparació de cantells de galeries i adequació de rajoles perimetrals.
  •      Substitució d'escupidors de finestres i rematades de façana.
  •      Aplicació de revestiment acrílic en sostres de balcons.
  •      Sanejament d'ancoratges de baranes iaplicació de pintura.
  •      Reparació d'envà pluvial i aïllament de mitgeraamb sistema SATE.
  •      Homogeneïtzació cromàtica de les fusteries.

Aquesta obra de rehabilitació energètica ha rebut una subvenció del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i TRAC s'ha encarregat de donar assessorament al client en la gestió de l'ajut per tal de fer possible l'obra.

 


 

Paraules clau

Serveis associats