El Pla Nacional d'Eficiència Energètica 2014-2020 desenvolupa les diferents línies d'actuació que permetran al nostre país complir amb els diferents objectius d'estalvi dels diferents sectors consumidors que marca la Comissió Europea. Aquests objectius sumen un total de 15.979 tones equivalents de petroli (tep) per al final del període.
 
Pel que fa a la indústria, que representa el 25% del consum total nacional i té un enorme potencial d'estalvi, el Pla proposa porta a terme accions que incideixin en la millora de l'eficiència energètica en tecnologies i processos, així com la implementació de sistemes de gestió energètica per a PIME i gran empresa de del sector industrial.
 
Precisament aquest programa gestionat per l'IDAE i que ara obre una nova convocatòria té com a objectiu facilitar la implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica que sigui proposades per auditories energètiques de les instal·lacions, bé mitjançant la substitució d'equips, bé mitjançant sistemes de gestió.

Tipologia:

1.- Millora de la tecnologia en equips i processos industrials
2.- Implementació de sistemes de gestió energètica

Característiques de l'ajut a fons perdut:

Gran empresa 30%
Mitjana empresa 40%
Petita empresa 50%
 
Bases: Resolució de 17 d'abril de 2017, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 6 de març de 2017, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la segona convocatòria del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.
 
Convocatòria: Resolució de 26 de maig de 2017 del director general de l'IDAE per la qual s'estableix la segona convocatòria del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial
 
Actuacions elegibles: aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, en qualsevol de les dues tipologies següents:
 
Millora de la tecnologia en equips i processos industrials (ràtio econòmic energètic màxim de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final). La inversió elegible estarà compresa entre 75.000 € i un màxim de 6 M €.
 
Implantació de sistemes de gestió energètica (ràtio econòmic energètic màxim de 14.501 € (inversió elegible) / tep / estalvi energia final). La inversió elegible estarà compresa entre 30.000 € i un màxim de 6 M €.
 
Beneficiaris: les empreses que tinguin la consideració de PIME o de gran empresa del sector industrial, el CNAE de 2009 es trobi inclòs en la relació que figura a la base setena i les empreses de serveis energètics.
 
Modalitat i quantia de l'ajuda: lliurament dinerari sense contraprestació amb la quantia determinada en la base sisena.
 
Pressupost: 63.759.000 € amb origen en el Fons Nacional d'Eficiència Energètica. El 40% d'aquest pressupost (25.503.600 € estarà reservat per a projectes presentats per pimes)
 
Les ajudes podran ser objecte de cofinançament amb fons FEDER del període 2014-2020, dins el Programa Operatiu de Creixement Sostenible.
 
Terminis de presentació i vigència del programa: les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà del dia en què conclogui el termini d'1 mes natural des de la data de publicació de les Convocatòria al BOE i la conclusió del mateix es produirà quan transcorri 1 any natural des de la data de publicació d'aquesta convocatòria, sempre que no s'hagi esgotat el pressupost disponible.
 
Càrrega de dades i documentació per a sol·licitud d'ajuda: La càrrega de dades i documentació es podrà realitzar a partir de les les 00:00 hores del dia 1 de juliol de 2017, que és la data en què conclou el termini d'1 mes des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat. Totes les reserves i sol·licituds d'ajuda es realitzaran a la seu electrònica de l'IDAE, aquests tràmits únicament es podran realitzar amb la signatura electrònica del representant. Abans d'entrar en l'aplicació de càrrega de dades, si us plau llegeixi detingudament les Bases reguladores i la Convocatòria, ja que un cop iniciada la reserva de sol·licitud d'ajuda tindrà un termini de 15 dies naturals per carregar les dades i documents.
 
Més informació: Per a qualsevol dubte o aclariment, dirigir-se al Servei d'Informació al Ciutadà en Eficiència Energètica i Energies Renovables (SICER) a través del correu ciudadano@idae.es, el correu postal de l'Institut c / Fusta, 8. 28004 Madrid, o el teéfono 913.146.673 en horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres. Fax: 915.230.414.

 


 

Paraules clau

Serveis associats