El DOGC ha publicat un nou decret d'ITE que entrarà en vigor el pròxim 27 de maig de 2015 i que incorpora modificacions en la Inspecció Tècnica d'edificis d'habitatges i en el Llibre de l'Edifici.

 
 

INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS D'HABITATGES

-Habitatges unifamiliars. S'incorporen els habitatges unifamiliars, excepte aquelles en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 mo més de la via pública, de zones d'ús públic i de les finques adjacents.

-Canvien les dates límits i el contingut de la ITE.

-Qualificació de les deficiències. S'amplia la graduació de la qualificació de les deficiències que es deriven de la inspecció de l'edifici a 4 nivells, incorporant, com a novetat, la qualificació d'important (molt greu, greu, important i lleu).

-Informe d'inspecció tècnica de l'edifici, IITE. S'amplia el contingut i caldrà que s'acompanyi de:

  • Les recomanacions i terminis de les accions que s'han de dur a terme per a un correcte manteniment i conservació de l'edifici.
  • Les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i ecoeficiència de l'edifici.
  • L'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal que identifiquin i recomanin les intervencions tècnicament viables.

-Certificat d'Aptitud. El certificat d'aptitud que emet l'Administració tindrà diferents períodes de vigència, segons la qualificació de les lesions identificades en l'informe ITE (3 anys amb caràcter cautelar per a edificis amb lesions greus i molt greus i mesures cautelars executades, 6 anys amb caràcter provisional per a edificis amb lesions importants i 10 anys per a edificis sense lesions o lesions lleus).

-Verificació tècnica. La vigència dels certificats d'aptitud amb caràcter cautelar o caràcter provisional queda condicionada a la verificació tècnica, en els terminis que especifica el Decret, realitzada per un tècnic, on es faci constar que les lesions no han incrementat el seu nivell de gravetat o ja han estat reparades.

-Programa de Rehabilitació. Un cop la propietat de l'edifici disposi d'un certificat d'aptitud en què s'indiqui l'existència d'algun tipus de deficiències, la propietat haurà d'aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d'un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

LLIBRE DE L'EDIFICI DELS EDIFICIS D'HABITATGES

-Edificis de nova construcció o resultants d'una gran rehabilitació. S'amplia el seu contingut amb la incorporació del Manual de l'habitatge, perquè la propietat dels habitatges pugui disposar d'informació detallada del mateix.

-Edificis existents. S'estableix l'obligatorietat per part de la propietat de formaltzar el Llibre de l'edifici a partir de la data de recepció de l'informe ITE i amb el contingut mínim que s'especifica en el Decret.

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats