Fa unes setmanes es va iniciar la restauració de dos fanals de la façana de l'edifici d'El Corte Inglés situat a l'Avinguda Portal de l'Àngel 19-21. Es tracta de la restauració dels fanals de l'entrada principal del centre comercial, que formen part del conjunt creat el 1926, d'estètica classicista pròxima a l'arquitectura francesa de l'època.
 
A l'inici de l'obra de rehabilitació de la façana es va procedir a inspeccionar l'estat actual en què es trobaven els fanals en el seu conjunt, i tots els elements de fosa i d'acer que componen la seva estructura.
 
En aquesta primera inspecció, reunits la Direcció Facultativa, Tècnic d'obres de ECI, Cap d'obra de TRAC i restaurador, es va poder observar l'estat real de l'element, la seva composició i les anteriors intervencions realitzades. Es va detectar:
 
 • Un avançat estat d'oxidació dels elements metàl·lics de l'estructura, xapa base inferior i cargols de subjecció dels elements de fosa com a patologia principal, que s'havien degradat fins al punt de desintegrar-se i provocar que els elements de fosa es desplomessin cap a fora i fos necessària la seva subjecció provisional amb cables metàl·lics.
 • Deteriorament de la base metàl·lica del fanal per oxidació que havia desaparegut en diverses zones.
 • Deteriorament del marc inferior metàl·lic de la base i del marc inferior de les finestres per oxidació.
 • La pintura de revestiment de tot l'element es trobava en molt mal estat i s'havia desprès en diverses zones, i en altres s'havia format crosta.
 • Els rejuntats dels elements de fosa, que es van realitzar amb massilles, pel pas del temps es habín deteriorat, deixant de ser estanques i facilitant el pas d'aigua que accelerava l'oxidació dels elements metàl·lics.
 • Es va poder observar les actuacions realitzades anteriorment on es van col·locar angles metàl·lics per a subjectar els diferents elements de fosa.

 
Es va acordar realitzar en primer lloc un decapat en sec mitjançant projecció de silicat d'alumini, per tal de poder eliminar totes les capes antigues de pintura deixant els elements metàl·lics al descobert i poder determinar l'estat de les unions i tots els seus elements per valorar al detall tot el procés de restauració.
 
 
 
Un cop acabats els treballs de decapatge, es va possibilitar la inspecció al detall per corroborar la composició de tot el conjunt, unions i elements de fosa i estat actual, i es va procedir a l'estudi detallat de tots els treballs de restauració dels fanals, amb el objectiu de recompondre tota la seva estructura metàl·lica deteriorada i garantir la correcta unió mecànica dels elements de fosa.
 
Procés de treball requerit per a la restauració dels fanals:
 
 • Lligat amb corretges perimetrals a diferents altures, subjectant l'estructura i les peces ornamentals com a mesura de seguretat per al desmuntatge.
 • Desmuntatge, amb mesures manuals, peça per peça dels ornaments de fosa del fanal, des de la cúpula superior fins la xapa base inferior, per sobre de la mènsula ornamental, enumerant totes les peces per al seu posterior muntatge.
 • Desmuntatge dels elements que formen l'estructura d'acer interior: xassís, portelles, fixos i elements decoratius.
 • Desmuntatge de la xapa base, un cop subjectes a manera de seguretat dels rínxols inferiors de la xapa base. Verificació de l'estat del tub central en el seu inici amb la connexió a mènsula.
 • Retirada de material desmuntant des de la bastida fins camió a peu de carrer, càrrega i transport a taller.
 • Recomposició de la xapa a força d'acer conformada a força de xapes, de gruix a verificar, col·locades formant un escalonat o motllura a imitació a l'existent.
 • Substitució amb perfils iguals als existents de les parts rovellades o en mal estat, de portelles i fixos de l'estructura d'acer, rectificat i mecanitzat per a la subjecció amb cargols mètrics a l'estructura d'acer.
 • Recomposició de peces en mal estat de cúpula superior amb xapa de zinc.
 • Fabricació amb fosa d'alumini o acer tornejat, de dues peces superiors que s'han perdut.
 • Premuntatge de fanals en taller per verificar el correcte acoblament de totes les peces.
 • Un cop verificat el correcte acoblament del conjunt, es procedirà al seu desmuntatge per al seu transport a peu d'obra.
 • Càrrega manual des taller a camió de tots els elements desmuntats i restaurats, transport a peu d'obra i hissat de totes les peces fins al lloc de col·locació.
 • Muntatge de la estructura d'acer que forma la base de suport dels fanals i posterior muntatge de totes les peces ornamentals de fosa amb cargols d'acer inoxidable.
 • Revestiment dels fanals restaurades amb aplicació de mà d'imprimació i dues d'esmalt per elements metàl·lics en exterior d'alta qualitat.
 • Col·locació dels vidres retirats prèviament, segellats amb silicones.
 • Segellat de juntes d'unió de totes les peces metàl·liques amb silicones a base de poliuretà i retallada de sobrants de silicones.
 • Treballs d'instal·lador per a la connexió del fanal un cop col·locada en el seu lloc d'origen i la instal·lació elèctrica existent.

 


 

Paraules clau

Serveis associats