La construcció no és una illa separada de la resta de l'economia. Igual que altres sectors s'ha d'adaptar a una societat més líquida i implantar mètodes col·laboratius que potencien equips en què els diferents rols no es troben enfrontats, on tots els actors involucrats puguin decidir en fases primerenques sobre aquells temes que els incumbeixen i implicant al client com a centre de tot el projecte.
 
Un exemple de com gestionar les obres de forma col·laborativa és el Lean Construction, un model que s'està implantat progressivament, i que unit a metodologies com el BIM i formes de relacionar-se amb clients i proveïdors com el IPD, fan que la construcció viva avui una petita revolució que li permetrà deixar de ser pràcticament l'única indústria que construeix un prototip sense haver-ho assajat prèviament.
 
El BIM permet elaborar un model virtual de l'obra i analitzar-lo de manera conjunta per part de tots els actors que participaran en la seva construcció per avaluar la seva viabilitat, detectar els problemes que poden sorgir durant la seva execució i preveure les solucions necessàries. L'objectiu és que les dificultats estiguin resoltes abans fins i tot d'iniciar la construcció per poder treballar sense sobresalts i amb un flux continuat, el que suposa un important estalvi de recursos materials, econòmics i de temps.
 
Assolir aquesta eficiència és el propòsit que es troba després del concepte de Lean Construction, o construcció sense pèrdues, que consisteix en l'aplicació al llarg del cicle de vida d'un projecte d'edificació d'un sistema de gestió desenvolupat inicialment per la companyia Toyota a Japó durant la dècada dels cinquanta, per organitzar el desenvolupament d'un producte, les operacions a realitzar i les relacions amb clients i proveïdors, amb un menor esforç humà, menys espai, menys capital i menys temps per aconseguir fabricar un article sense defectes i ajustat als desitjos del client.
 
La filosofia col·laborativa del Lean Construction afavorirà noves forma de contractació. És el cas dels Integrated Project Delivery (IPD), que impliquen des del minut zero a totes les persones, sistemes, estructures i pràctiques empresarials que es posen en marxa en iniciar un projecte per aprofitar al màxim el talent de tots els que intervindran en ell per conèixer els seus punts de vista i les seves necessitats.
 
També està canviant la manera de planificar les obres, amb mètodes com el Last Planner System, on contractistes i subcontractistes s'impliquen en la planificació, aportant els temps i els recursos de què disposaran, anticipant les necessitats del seu treball i comprometent setmanalment a complir amb una sèrie de mesuraments o unitats a lliurar.
 
L'eficiència en l'obra arriba a la seva cota màxima perquè permet eliminar despeses evitables i tota activitat que absorbeixi recursos sense crear valor. Parlem de minimitzar situacions com errors de producció que cal rectificar, supressió de passos innecessaris en la cadena de producció, moviments de treballadors i de materials d'un lloc a un altre de l'obra sense cap finalitat específica, o de tenir operaris en espera aigües sota d'una edificació per què una activitat aigües amunt no ha estat lliurada a temps o no satisfà les expectatives del client.
 
El Lean Construction treu el cap com una nova manera d'entendre el sector de l'edificació. Hi ha molta resistència a una forma de gestionar l'obra molt diferent a la tradicional; una desconfiança comprensible cap a un mètode que canvia la forma de treballar, de comprar, de vendre i de compartir la informació. Un exemple és l'escassa contractació IPD que hi ha al nostre país. Cal temps per culminar un canvi radical en la mentalitat d'empresaris, professionals i fins i tot proveïdors.
 
Però no hi ha marxa enrere. Les empreses que l'apliquen gaudeixen d'una sèrie d'avantatges competitius en forma de millor gestió del risc, una reducció dels terminis de lliurament i una major qualitat en la construcció final. Per això el canvi és imparable i els que que no s'adaptin a les exigències que el treball col·laboratiu ja està implantant al mercat, estan condemnades al fracàs.

 

Font

Paraules clau

Serveis associats