L’equip de Trac ha finalitzat la rehabilitació de l’Escola Pia de Sabadell, on s’ha dut a terme un repicat integral dels paraments de les façanes interiors i posterior aplicació d’estuc bicapa tenyit en massa segons color de l’estudi cromàtic.

Ja fa anys Trac es va encarregar de dur a terme la rehabilitació de la façana principal de l’escola, sanejant els paraments verticals d'estuc de calç, aplicant una veladura, i netejant la pedra natural i artificial de la façana.

En aquesta ocasió, els treballs realitzats a les façanes interiors de l’escola han estat els següents:

  • Repicat de morter de trencaaigües de finestres mitjançant sistema de martell i escarpa fins arribar a base ferma. Retirada de runa i trasllat a abocador autoritzat. Restitució de superfícies sanejades mitjançant l'aplicació de dues capes de morter calç tradicional elaborat a l'obra amb calça amarada i sorra de riu rentada, acabat arremolinat.
  • A la cornisa de façana central s’ha recuperat la motllura original i les mènsules de sota cornisa de pedra artificial s’han netejat i s’han tractat amb veladures de silicat.
  • S’han canviat baixants de fibrociment per uns de nous de pvc + galvanitzat a planta baixa per protecció contra cops de pilotes del pati.
  • Canvi de baranes de les finestres i pintura de les mateixes.
  • També s’han instal·lat nous marxapeus de pedra artificial a les sortides de l’escola al pati i hem substituït la font del pati per una de nova.

 


 

Paraules clau

Serveis associats