El passat 27 de maig va fer un any des que va entrar en vigor el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

El nou document indica que la revisió obligatòria l’hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

Amb aquesta prescripció es persegueix un objectiu: instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatge, por- tant a la pràctica un procediment per a verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Per això, un tècnic competent inspeccionarà visualment l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, les condicions d’aptitud necessàries.

A continuació i perquè serveixi de guia pràctica per als profes- sionals del sector, transcrivim la relació antiguitat edifici-termini màxim per a la inspecció:

- Anteriors a 1950 (ja han d’haver fet la inspecció)

- Entre 1951 i 1960 (fins al 31 de desembre de 2015)

- Entre 1961 i 1970 (fins al 31 de desembre d’enguany)

- De 1971 en endavant (fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat)

En canvi, per als habitatges unifamiliars, aquests estan exemptes de la corresponent revisió si la construcció està separada 1,5 m o més la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents, i si tenen actualment cèdula d’habitabilitat en vigor fins que caduqui:

- Anterior a 1900 (fins al 31 de desembre de 2016)

- Entre 1901 i 1930 (fins al 31 de desembre de 2017)

- Entre 1931 i 1950 (fins al 31 de desembre de 2018)

- Entre 1951 i 1960 (fins al 31 de desembre de 2019)

- Entre 1961 i 1975 (fins al 31 de desembre de 2020)

- A partir de 1975 (fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat).

I ja per acabar i de manera sintetitzada us presentem les principals diferències amb el nou decret:

Existeixen quatre qualificacions de les patologies: molt greus, greus, importants i lleus, que donaran lloc a l’aptitud o no dels edificis.

Així, l’edifici serà apte si no presenta deficiències, o les que presenta són lleus, amb una vigència de 10 anys. 

 

(Notícia publicada al Bloc del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques)

 

Font

Paraules clau

Serveis associats