La Fundació Mambré que treballa per acompanyar a les persones sense llar en la seva lluita per un habitatge digne i per la inserció social i laboral, ha presentat la seva memòria 2018.

De la mà de les seves entitats membres (Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, Companyia de les Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu) aquest any 2018 han aconseguit oferir llar a 563 persones en 218 recursos residencials: 127.398 nits de descans i tranquilitat per a persones allotjades als habitatges de Mambré.

L’exclusió residencial i el sensellarisme continuen essent un problema social que no remet malgrat els recursos públics i privats esmerçats. L’es- cassetat d’habitatge públic no permet frenar la pujada especulativa de preus al mercat de lloguer privat amb augments del 7% de mitjana a Catalunya el darrer any.

Al mateix temps, el món laboral registra altes taxes d’atur i es precaritza amb sous baixos, contractes de temporalitat curta i jornades parcials. El preu mitjà del lloguer a la ciutat de Barcelona va arribar a 929,57€ de mitjana el 2018 i supera el salari mínim interprofessional i la Renda Garantida de Ciutadania.

En aquest context, cada vegada més persones no poden gaudir d’una vida digna amb les necessitats bàsiques cobertes, entre elles l’habitatge. Les persones afectades per situacions de sensellarisme veuen restringides cada vegada més les possibilitats d’accedir a un habitatge. Fins i tot, rellogar una habitació és inassumible, mentre que falten habitatges d’inclusió en què les persones puguin rebre suport per fer front a altres factors de vulnerabilitat social que els afecten i habitatges de plena autonomia on viure lliurement i amb seguretat.

A Mambré, reben diàriament múltiples demandes d’habitatge i/o allotjament, per part d’entitat socials i de serveis socials municipals. Demandes creixents de grups socials cada vegada més diversos afectats per l’exclusió residencial que obliguen a buscar solucions innovadores i justes per tal de poder oferir llars segures, estables i assequibles a les persones més vulnerables i excloses de la nostra societat. Aquesta ha estat i és l’ànima del programa Cohabitatge, un dels programes amb més creixement durant 2018, i de la cessió d’habitatges a entitats socials que implementen metodologies Housing First o Housing Led.

 

TRAC ha estat col·laborador de la Fundació Mambré i ha donat suport a la seva lluita per aconseguir que l'habitatge sigui un dret per a tothom. 

 


Veure Memòria 2018 Fundació Mambré
 

Paraules clau

Serveis associats