TRAC ha finalitzat la tercera fase de l'obra de Constitució 10, la rehabilitació d'una part de la façana posterior de l'edifici. Es tracta d'una gran comunitat de propietaris, una tipologia d'obra que requereix molta especialització, experiència i capacitat de gestió.

Les intervencions que s'han realitzat són nombroses:

 • Substitució de baranes, pasamans i mampares divisòries per noves d'acer inoxidable i vidre.
 • Retirada de paviment de la totalitat de terrasses, regularització de pendents, impermeabilització amb poliuretà i col·locació de nou gres.
 • Reparació de cantells, sostres i cornises mitjançant el seu repicat, tractament d'armadures i recuperació de volums amb morters de reparació.
 • Enderroc de morter monocapa de paraments verticals i posterior arrebossat amb morter de calç predosificat.
 • Subministrament i col·locació de nous dintells i escopidors de pedra artificial per a obertures a façanes.
 • Substitució de baixant de fibrociment encaixonat per nou de PVC i posterior restitució de calaix i acabats.
 • Substitució d'enrajolats a paraments verticals de balcons.
 • Revestiment amb pintura anticaronatació sobre elements de formigó armat.
 • Revestiment general de paraments verticals i sostres amb pintura acrílica.
 • Neteja amb llança d'aigua de paraments d'obra vista, decapat químic de pintures i posterior hidrofugat.
 • Impermeabilització de cornises i posterior pavimentat.
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats