Des de fa unes setmanes, l'equip tècnic de TRAC està treballant en la rehabilitació de l'edifici d'Eduard Maristany 15-17-19, al districte de Sant Martí de Barcelona. Concretament es tracta de la rehabilitació de les façanes, l'aparcament, la coberta, els patis i les zones comuns del gran edifici, i que constarà de sis fases d'obra.
 
En el seu moment es va dur a terme una nefasta construcció d'obra nova i per aquest motiu ara és necessari dur a terme una sensible fase d'execució d'obra que demana un alt requeriment tècnic. TRAC és l'empresa rehabilitadora a qui s'ha encarregat aquest delicat projecte de rehabilitació. 
 
Un dels problemes que presenta l'edifici és que els paraments verticals de la finca van ser aïllats tèrmicament amb una projecció d’escuma de poliuretà i una façana ventilada ceràmica. Però aquesta projecció no és uniforme, ja que no arriba al 100% dels paraments, i els segellats amb les fusteries existents son dolents o inexistents en molts casos, comportant una consegüent entrada d’aire. Per aquest motiu, les principals feines de rehabilitació que ha de dur a terme TRAC consisteixen en: 
 
  • Desmuntar les plaques ceràmiques de la façana ventilada amb mitjans manuals. Numeració, neteja i aplec del material per la seva reutilització.
  • Segellat de les juntes de les fusteries amb masilla de poliuretà.
  • Projectat d’escuma de poliuretà sobre l’existent, per arribar al 100% dels paraments verticals.
  • Projectat de morter ignífug sobre el poliuretà, amb classificació al foc Bs2d0, que compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació.
  • Recol·locació de les plaques ceràmiques de la façana ventilada, substituint aquelles que estiguin trencades i/o en mal estat (aprox un 20%).
A més, també es realitzaran els següents treballs:
 
  • Reparació puntual d'humitats a aparcament.
  • Reparació de la impermeabilització de paviment de pati a la zona de les juntes de dilatació.
  • Reparació d'impermeabilització de paviment enles zones de trobada amb murs i façana.
  • Neteja i rejuntat de paviment de coberta.
  • Sanejament de murets de coberta.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats